BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM--------------------
Số: 3759/BHXH-BC
V/v: Hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012
 
 
Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;- Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2012-2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện chi tiền lương, thu nhập từ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy như sau:
1. Đối tượng áp dụng
Công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và lao động hợp đồng tạm tuyển trong chỉ tiêu biên chế theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi chung là công chức, viên chức).
2. Mức tiền lương thí điểm và thời gian thực hiện
2.1. Mức chi tiền lương cho đối tượng quy định tại Mục 1 công văn này bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức do nhà nước quy định (lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp, trừ phụ cấp làm thêm, làm thêm giờ).
Phần chênh lệch giữa mức chi tiền lương thực tế theo quy định tại mục này so với chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức do nhà nước quy định không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn.
2.2. Thời gian thực hiện thí điểm mức lương theo Điểm 2.1 nêu trên từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2015.
3. Chi trả tiền lương năm 2012
Các đơn vị thực hiện chi trả tiền lương cho công chức, viên chức theo mức tiền lương bằng 1,8 lần từ tháng 11 năm 2012.
Giải quyết truy lĩnh tiền lương theo hệ số 1,8 lần từ tháng 01/2012 đến tháng 10/2012: Các đơn vị chuyển khoản tạm ứng tiền lương bổ sung 0,5 lần từ tháng 01/2012 đến tháng 10/2012 sang chi lương cho công chức, viên chức; đồng thời tính toán cho công chức, viên chức truy lĩnh phần tiền lương còn thiếu của 10 tháng đầu năm.
Nội dung chi quy định tại mục này được tổng hợp quyết toán vào Mục 6000, 6050, 6100 chi tiết theo các Tiểu mục tương ứng.
4. Chi bổ sung thu nhập
Cuối năm, căn cứ kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy của đơn vị để chi bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức. Mức chi bổ sung thu nhập bình quân toàn Ngành không vượt quá 0,2 lần so với chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức do nhà nước quy định (lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp, trừ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ). Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.
Nội dung chi quy định tại mục này được tổng hợp quyết toán vào Mục 6400, Tiểu mục 6404.
5. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu thập theo Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg được giao trong dự toán chi quản lý bộ máy hàng năm.
Riêng năm 2012, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán kinh phí chi quản lý bộ máy để thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập theo Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giao bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy cho các đơn vị để thực hiện.
6. Tổ chức thực hiện
a) Hàng năm, các đơn vị căn cứ mức chi tiền lương, thu nhập theo Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg và hướng dẫn tại công văn này để xây dựng dự toán chi quản lý bộ máy.
b) Căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn này, các đơn vị lập dự toán điều chỉnh chi tiền lương cho công chức, viên chức năm 2012, lập dự toán năm 2013 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Chi) trước ngày 28/9/2012.
c) Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng nội dung hướng dẫn tại văn bản này, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực đổi mới, cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ công chức, viên chức nhằm đảm bảo yêu cầu đặt ra, tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.
 
 Nơi nhận:- Như trên;- Tổng Giám đốc (b/c);- Các Phó Tổng Giám đốc;- Bộ Tài chính;- Website BHXH Việt Nam;- Lưu: VT, BC (05).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Đình Khương
 
 
1

 
 
Trung tâm LuatVietnam - Công ty CP Truyền thông Quốc tế INCOM
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 37833688 - Fax: (04) 37833699
Hotline: 016 9696 8989 - Email: lawdata@luatvietnam.vn
 


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:55 AM

786524.doc
Kích thước: 97 kb
Lần tải: 0 lần
Download