bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 178 | Lần tải 1

BỘ TÀI CHÍNH------------------Số: 807 /BTC-QLGV/v: Điều hành kinh doanh xăng dầu.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 84/2009/NĐ-CP);Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 234/2009/TT-BTC);Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;Căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 15/12/2012 đến ngày 13/01/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau: Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg.
Mặt hàng
Giá bán hiện hành

Giá cơ sở
Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở
(1)
(2)
(3) =(1)-(2)
1. Xăng RON 92
23.150
23.560
-410
2. Dầu điêzen 0,05 S
21.550
21.640
-90
3. Dầu hoả
21.600
21.871
-271
4. Dầu madút 3,5S
17.650
17.883
-233
Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành theo tính toán như trên, Liên Bộ Tài chính – Công Thương thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:1. Không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.2. Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu cụ thể như sau:Xăng sử dụng 300 đồng/lít;Dầu hỏa sử dụng 300 đồng/lít;Dầu madut sử dụng 300 đồng/kg; Dầu điêzen tạm thời chưa sử dụng Quỹ Bình ổn giá.3. Về thời điểm thực hiện:Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 15 tháng 01 năm 2013.Bộ Tài chính thông báo và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Tài chính – Công Thương để Liên Bộ theo dõi, giám sát theo quy định./.
Nơi nhận:- Như trên;- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),- Vụ TTTN (BCT);- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC);- Lưu: VT, QLG (30).
TL. BỘ TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁPHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Anh Tuấnbởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

782692.doc
Kích thước: 25.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download