bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:55 AM | Lần xem 236 | Lần tải 0

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
Số: 5704/TCHQ-TXNK
V/v: Miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- 
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012
 
 
Kính gửi: Công ty TNHH TM Hải Minh
(Ấp 3 - xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)
 
Ngày 01/10/2012, Công ty TNHH TM Hải Minh có công văn số 20121004HM về việc xin miễn giảm tiền phạt chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
căn cứ quy định tại Điều 111 Luật Quản lý thuế, Điều 38 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 thì trường hợp của Công ty không thuộc đối tượng được miễn xử phạt vi phạm hành chính. Đề nghị Công ty nộp đủ tiền phạt chậm nộp thuế vào NSNN theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Hải Minh biết và thực hiện ./.
 
 
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
Nguyễn Hải Trang
 
 
 bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:55 AM

786522.doc
Kích thước: 73 kb
Lần tải: 0 lần
Download