bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 182 | Lần tải 0

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3611/TCHQ-TXNKV/v gửi thông báo tỷ giá
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Về việc Thông báo tỷ giá phục vụ thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo nguyên tắc 24/7, Tổng cục Hải quan kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước như sau:
Ngày 28/12/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 18314/BTC-TCHQ đề nghị Ngân hàng Nhà nước gửi Thông báo tỷ giá cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan): (1) tỷ giá giữa đồng Việt Nam với Đô la Mỹ chậm nhất là 17 giờ ngày trước liền kề với ngày có hiệu lực áp dụng của Thông báo và (2) thông báo tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam với một số ngoại tệ chậm nhất là 17 giờ ngày trước liền kề với ngày đầu tiên có hiệu lực của thông báo để cơ quan Hải quan cập nhật vào hệ thống dữ liệu điện tử và Trang thông tin điện tử Hải quan, đảm bảo thực hiện thủ tục Hải quan điện tử theo nguyên tắc 24/7.
Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp tốt với Tổng cục Hải quan, cơ bản đã gửi các thông báo tỷ giá cho Tổng cục Hải quan theo đúng thời gian đề nghị tại công văn nêu trên, tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp cập nhật chính xác, kịp thời tỷ giá tính thuế để áp dụng.
Tuy nhiên, có một số ngày Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá muộn (sau 17h vẫn chưa có Thông báo tỷ giá) nên cuối ngày làm việc Tổng cục Hải quan chưa có tỷ giá để cập nhật vào Hệ thống phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo nguyên tắc 24/7. Nhằm hạn chế tình trạng này, Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục gửi thông báo tỷ giá cho Tổng cục Hải quan theo đề nghị tại công văn số 18314/BTC-TCHQ ngày 28/12/2012 nêu trên (trước 17h), đồng thời cử đầu mối liên hệ để Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện (đầu mối liên hệ của Tổng cục Hải quan là đồng chí Trần Thị Hằng, ĐT: 0915.430.631).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.


Nơi nhận:- Như trên;- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGHoàng Việt Cường


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

782625.doc
Kích thước: 30.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download