BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2452/LĐTBXH-LĐTLV/v giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:
Công ty liên doanh Sakura Hanoi Plaza - Khách sạn Nikko Hà Nội(Số 84 Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số HR/13/06/02 ngày 24/6/2013 của Công ty liên doanh Sakura Hanoi Plaza - Khách sạn Nikko Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động năm 2012. Bộ luật Lao động năm 2012 không có quy định phân biệt đối với người lao động đã hoặc chưa nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Vì vậy, đối với trường hợp người lao động đã nghỉ hưởng chế độ hưu trí mà làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên theo chế độ hợp đồng lao động, khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo đúng quy định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);- Lưu VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNGTống Thị Minh


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:49 AM

.doc 782910.doc
Kích thước: 30 kb
Lần tải: 0 lần
Download