BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1519/BGDĐT-CTHSSVV/v: Báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Thực hiện Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09/10/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và đào tạo:
1. Thống kê số lượng giáo viên đã tuyển từ năm 2008 đến 2012 và dự kiến tuyển trong 5 năm tiếp theo (theo mẫu gửi kèm).
2. Báo cáo về thực trạng thừa, thiếu giáo viên của địa phương; cơ chế, chính sách của địa phương và đề xuất với các Bộ, ngành, cơ sở đào tạo trong việc đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên.
Số liệu thống kê và báo cáo của Sở đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/03/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Địa chỉ nhận báo cáo: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và gửi file theo địa chỉ E-mail: laihoahssv@gmail.com.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lại Thị Hoa, Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, điện thoại: 0439331840, 0912491424, Fax: 0438269466.
Đề nghị các sở khẩn trương triển khai để đảm bảo tiến độ.


Nơi nhận:- Như trên;- Bộ trưởng (để b/c);- Cục NGCBQLCSGD; TTHTĐTCƯNL;- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Văn Ga


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:49 AM

.doc 783044.doc
Kích thước: 51 kb
Lần tải: 0 lần
Download