bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:11 PM | Lần xem 83 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:11 PM

Công văn 127/GSQL-GQ1 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-----------
Số: 127/GSQL-GQ1
V/v: Vướng mắc khi thực hiện
Thông tư số 24/2011/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 152/VMBD ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương phản ánh về việc vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục HQTP Hồ Chí Minh. Về việc này, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số 527/GSQL-GQ1 ngày 10/8/2012 hướng dẫn Công ty. Do vậy, Cục Giám sát quản lý chuyển công văn số 152/VMBD nêu trên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét, xử lý theo thẩm quyền và có công văn trả lời Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương được biết.

(Gửi kèm công văn số 527/GSQL-GQ1 ngày 10/8/2012 của Tổng cục, công văn số 152/VMBD ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương).

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương (thay trả lời);
(Đ/c: Tòa nhà E-Town2, lầu 9, 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. HCM)
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Ngô Minh Hải

127-GSQL-GQ1.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
127-GSQL-GQ1.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download