bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 346 | Lần tải 1
  • Download images Công nghiệp hóa nông thôn Trung quốc
  • Download images Công nghiệp hóa nông thôn Trung quốc
  • Download images Công nghiệp hóa nông thôn Trung quốc
  • Download images Công nghiệp hóa nông thôn Trung quốc
  • Download images Công nghiệp hóa nông thôn Trung quốc

C
1
CHÛÚNG 4
CÖNG NGHIÏP HOA NÖNG THÖN
TRUNG QUÖC TRONG BÖI CANH
CUA SÛ THÊN KY ÀÖNG A
Justin Yifu Lin va Yang Pao
öng nghiïåp hoaá nöng thön, möåt hiïån tûúång àùåc thuâ cuãa
Àöng A, Á húp å thanâ h möt å böå phên å khöng thïí tacá h rúi â cuaã
sûå thên ì kyâ Àöng A. Á Laâ nïn ì kinh tïë lún á nhêt ë trong khu
vûcå , Trung Quöc ë àaä àuöi í kõp, nïu ë khöng muön ë noi á laâ
vûúåt, caác nûúác laáng giïìng trong cöng cuöåc cöng nghiïåp hoaá nöng
thön. Sûå phat á triïn í kinh tïë cua ã Trung Quöc ë trong 20 nùm qua àaä
àûúc å sûå tùng trûúnã g nhanh choná g cua ã khu vûc å cöng nghiïp å nöng
thön, bao göm ì vö söë cac á doanh nghiïp å nöng thön qui mö nhoã do
caác hûúng trêën, laâng xaä vaâ caá nhên thaânh lêåp höî trúå maånh meä . Neát
àùc å thuâ cua ã Trung Quöc ë laâ úã qui mö chûa tûnâ g thêy ë cua ã nhûnä g
doanh nghiïp å nayâ . Nùm 1978, coá chûa àêy ì 10% lûc å lûúnå g lao àönå g
nöng thön tham gia vao â cac á hoat å àönå g cöng nghiïpå , vaâ khu vûc å phi
nöng nghiïp å chó chiïm ë 8% thu nhêp å nöng thön; àïn ë nùm 1996, 30%
lûc å lûúnå g lao àönå g nöng thön àaä lam â viïc å trong nganâ h cöng nghiïpå
àõa phûúng, vaâ thu nhêåp phi nöng nghiïåp àaä chiïëm túái 34% töíng
thu nhêp å nöng thön. Mùc å duâ vai troâ cua ã noá trong sûå phên hoaá thu
nhêp å theo vunâ g vên î con â nhiïu ì tranh caiä , nhûng sûå tùng trûúnã g
maånh meä naây àaä goáp phêìn laâm cho viïåc phên phöëi thu nhêåp bònh
àùnè g hún úã cêp ë àõa phûúng.
Têm ì cúä vaâ töc ë àöå cöng nghiïp å hoaá nöng thön Trung Quöc ë àaä thu
http://ebooks.vdcmedia.com
184
SUY NGÊÎM LAÅI SÛÅ THÊÌN KYÂ ÀÖNG AÁ
hut á sûå chuá yá rönå g rai ä cua ã cönå g àönì g cac á hoc å giaã quöc ë tï. ë Nhiïu ì lyá
thuyït ë khac á nhau àaä àûúc å phat á triïn í àïí giai ã thñch sûå thanâ h cöng
nayâ . Lyá thuyït ë vùn hoaá nhên ë manå h vai troâ cua ã vùn hoaá húp å tac á úã
lanâ g xaä Trung Quöc ë trong viïc å thuc á àêy í sûå phat á triïn í cua ã cac á doanh
nghiïp å nöng thön. Lyá thuyït ë tùng trûúnã g múi á chuá tronå g àïn ë ngoaiå
ûná g tñch cûc å do viïc å tñch luy ä kiïn ë thûcá , vaâ gên ì àêy laâ tñch luy ä vönë
xaä höåi, àûúåc taåo ra trong quaá trònh àêíy maånh tùng trûúãng bïìn vûäng.
Sûå hiïn å diïn å cua ã cac á doanh nghiïp å cöng cönå g do chñnh quyïn ì àõa
phûúng súã hûuä , àaä löi cuön ë rêt ë nhiïu ì nghiïn cûu á têp å trung vaoâ
nhûäng chûác nùng tñch cûåc cuãa quyïìn vïì taâi saãn, vöën àûúåc xaác àõnh
êt ë mú hö, ì trong viïc å thuc á àêy í sûå tùng trûúnã g nhanh choná g cua ã cacá
doanh nghiïp å nöng thön. Nhûnä g nghiïn cûu á nay â àaä nhên ë manå h vai
troâ tñch cûc å cua ã chñnh quyïn ì àõa phûúng - nhêt ë laâ úã cêp ë hûúng trênë
vaâ lanâ g xaä - trong viïc å giup á cac á doanh nghiïp å nöng thön tiïp ë cênå
àûúc å nguön ì lûc å vêt å chêt ë vaâ tai â chñnh quñ gia, á cunä g nhû vûút å qua trúã
ngai å cua ã böå may á hanâ h chñnh quan liïu rùc æ röië . Möt å lyá thuyït ë khacá
àïì cêp å àïn ë sûå gùn æ boá chùt å cheä giûa ä cac á doanh nghiïp å nöng thön vúiá
lúi å thïë so saná h cua ã nöng thön Trung Quöcë . Cacá h giai ã thñch nayâ , do
mang tñnh cöí àiïní , nïn thûúnâ g hay bõ cac á nhaâ kinh tïë xem nheå khi
ài tòm nhûnä g lyá thuyït ë múiá , ngoai å nhêpå , nhûng noá coá thïí giai ã thñch
cho sûå thanâ h cöng cua ã quaá trònh cöng nghiïp å hoaá nöng thön Trung
Quöcë , cunä g nhû sûå phên hoaá sêu sùc æ theo vunâ g giûa ä cac á vunâ g lanä h
thöí cuãa nûúác naây.
Muc å àñch cua ã chûúng nay â laâ àaná h giaá cac á cacá h giai ã thñch khacá
nhau, àönì g thúi â trònh bay â möt å cai á nhòn töní g quat á vïì sûå phat á triïní
vaâ cac á àùc å àiïm í cua ã doanh nghiïp å nöng thön Trung Quöcë . Phên
tñch kinh tïë lûúnå g àûúc å tiïn ë hanâ h àïí kiïm í àõnh cac á lyá thuyït ë khacá
nhau àaä àûúc å vên å dunå g àïí giai ã thñch sûå thanâ h cöng cua ã cac á doanh
nghiïp å nayâ . Lõch sûã cöng nghiïp å hoaá nöng thön cua ã cac á tónh Trung
Quöc ë trong khoanã g 30 nùm qua cunä g àûúc å phên tñch.
Chuáng töi àùåt kinh nghiïåm cuãa Trung Quöëc trong böëi caãnh cuãa
Àöng AÁ, vaâ so saánh vúái caác quöëc gia Àöng AÁ khaác, nhêët laâ Thaái
Lan. Kinh nghiïåm cuãa Trung Quöëc coá möåt neát àùåc thuâ, gùæn chùåt
vúái caác sûå kiïån lõch sûã vaâ böëi caãnh gêìn àêy cuãa Trung Quöëc. Tuy
http://ebooks.vdcmedia.com
CÖNG NGHIÏÅP HOAÁ NÖNG THÖN TRUNG QUÖËC TRONG BÖËI CAÃNH...
185
nhiïn, cuäng coá nhûäng neát tûúng àöìng giûäa kinh nghiïåm cuãa Trung
Quöëc vaâ möåt söë nûúác Àöng AÁ. Trong àiïìu kiïån cuãa cuöåc khuãng
hoaãng taâi chñnh, kinh nghiïåm cuãa Trung Quöëc laâ baâi hoåc coá ñch cho
caác nûúác àang phaát triïín. Tuy cuöåc khuãng hoaãng xaãy ra laâ do sûå ra
ài cuãa caác luöìng vöën, nhûng caác nïìn kinh tïë chõu taác àöång maånh
nhêët cuãa cuöåc khuãng hoaãng cuäng coá nhûäng sai lêìm nghiïm troång
laâm cho hoå khöng thïí truå vûäng trûúác nhûäng cuá söëc taâi chñnh nùång
nïì. Chñnh phuã Haân Quöëc, Thaái Lan vaâ caác nûúác khaác úã Àöng vaâ
Àöng Nam AÁ àaä khuyïën khñch phaát triïín caác cú súã cöng nghiïåp qui
mö lúán, vúái hy voång coá thïí caånh tranh trïn thõ trûúâng thïë giúái. Tuy
nhiïn, chiïën lûúåc phaát triïín àoá àaä chïåch xa lúåi thïë so saánh cuãa caác
nûúác naây nhû àaä thïí hiïån roä qua sûå phên cöng lao àöång quöëc tïë.
Sûå chïåch hûúáng naây, cuâng vúái hïå thöëng taâi chñnh yïëu keám, laåi bõ
caác quöëc gia àoá chó àaåo chùåt cheä, àaä taåo nïn nguyïn nhên sêu xa
cuãa cuöåc khuãng hoaãng. Chñnh vò thïë maâ luêån àiïím vïì tònh traång
phaát triïín do Ngên haâng Thïë giúái nïu ra (1993) àaä khöng thïí àûáng
vûäng khi àûúåc kiïím chûáng, ngay caã vúái Haân Quöëc laâ quöëc gia àûúåc
xem nhû coá möi trûúâng thïí chïë vaâ vùn hoaá húåp lyá àïí thaânh cöng.
Bùçng viïåc trònh baây kinh nghiïåm cuãa Trung Quöëc vaâ Àaâi Loan
(Trung Quöëc), cuäng nhû cuãa Nhêåt Baãn trûúác àoá, nhû laâ nhûäng
trûúâng húåp thaânh cöng trong viïåc gùæn chñnh saách vúái lúåi thïë so
saánh cuãa quöëc gia, chûúng naây cöë gùæng laâm phong phuá thïm sûå
hiïíu biïët vïì cuöåc khuãng hoaãng taâi chñnh chêu AÁ, cuäng nhû cú chïë
phaát triïín noái chung.
ÀONG GOP CUA DOANH NGHIÏP NÖNG THÖN VAO NÏN KINH
TÏ QUÖC DÊN TRUNG QUÖC
Sau hún 20 nùm tùng trûúnã g, cac á doanh nghiïp å nöng thön àaä lamâ
thay àöi í toan â canã h kinh tïë cua ã khu vûc å nöng thön Trung Quöcë .
Trong thúi â kyâ tûâ nùm 1978 àïn ë 1997, söë lûúnå g doanh nghiïp å nöng
thön àaä tùng tûâ 1,5 triïu å lïn àïn ë 20,2 triïuå , vaâ söë cöng nhên lam â viïcå
àaä tùng tûâ 28,3 triïu å lïn àïn ë 130,5 triïu å ngûúiâ , hay tûâ 9% lïn 28%
http://ebooks.vdcmedia.com
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Công nghiệp hóa nông thôn Trung quốc


.pdf 769557.pdf
Kích thước: 1.11 mb
Lần tải: 0 lần
Download