bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 286 | Lần tải 6
  • Download images CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP
  • Download images CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP
  • Download images CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP
  • Download images CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP
  • Download images CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI IP

SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG
1
MUC Å LUCÅ
Lúi â noi á àêìu.......................................................................................3
Chûúng 1: Dõch vuå àiïn å thoai å IP.................................................5
1. Àiïn å thoai å
IP...........................................................................5
1.1 Giúi á thiïuå ............................................................................ 5
1.2 Cac á ûná g dunå g cua ã àiïn å thoai å IP.......................................7
1.3 Lúi å ñch cua ã àiïn å thoai å IP................................................... 9
1.4 Ûu àiïm í vaâ nhûúc å àiïm í cua ã àiïn å thoai å IP.................... 10
2. Phat á triïn í dõch vuå àiïn å thoai å IP.......................................... 11
2.1 Khaã nùng triïn í khai dõch vuå àiïn å thoai å IP................... 11
2.1 Cac á yïu cêu ì khi phat á triïní àiïn å thoai å IP...................... 12
2.3 Nhûnä g khoá khùn khi triïn í khai dõch vuå....................... 13
2.4 Xu hûúná g phat á triïní ........................................................14
3. H323 - tiïu chuên í ap á dunå g cho àiïn å thoai å IP .................... 14
3.1 Giúi á thiïuå .......................................................................... 14
3.2 Cêu ë hònh manå g theo chuêín H323.................................. 15
3.3 Cac á giao thûc á H323 tham chiïu ë àïnë ..............................20
Chûúng 2: Xûã lyá cuöc å goiå ............................................................ 28
1. Cac á thuã tuc å thûc å hiïn å trïn kïnh H225 RAS ...................... 28
1.1 Tòm gatekeeper................................................................ 28
1.2 Thuã tuc å àùng kñ vúi á gatekeeper ..................................... 29
1.3 Àõnh võ àiïm í cuöië ............................................................. 31
http://www.ebooks.vdcmedia.com
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG
2
1.4 Cac á thuã tuc å khacá ..............................................................31
2. Cuöc å goi å giûa ä hai àiïm í cuöi ë trong manå g H323.................. 32
2.1 Àõnh tuyïn ë kïnh àiïu ì khiïn í vaâ bao á hiïuå ...................... 32
2.2 Cac á thuã tuc å bao á hiïu å vaâ xûã lñ cuöc å goiå ...........................35
Chûúng 3: Xêy dûnå g gateway giûa ä manå g PSTN vaâ manå g IP. 71
1. Khai á quat á chung.................................................................... 71
1.1 Muc å tiïu............................................................................ 71
1.2 Möi trûúnâ g phat á triïní ..................................................... 73
1.3 Cêu ë hònh thûã nghiïmå ...................................................... 74
2. Xac á àõnh giai ã phap á phên ì cûná g. ............................................ 74
2.1 Xem xet á möt å söë
giai ã phap á phên ì cûná g........................... 74
2.2 Cêu ë truc á phên ì cûná g......................................................... 77
2.3 Giúi á thiïu å kiïn ë truc á Dm3 cua ã Card Dm3/IP Link........78
1.3 Cêu ë truc á chûúng trònh..................................................... 86
Chûúng 4: Xêy dûnå g phên ì mïm ì xûã lñ cuöc å goi å cho gateway..... 89
1. Lûa å chon å mö hònh lêp å trònh............................................. 89
2. Thû viïn å AFC cho card Dm3/IP Link..............................94
3. Xêy dûnå g may á tranå g thaiá .................................................. 97
4. Xêy dûnå g chûúng trònh ................................................... 102
Kït ë luên å vaâ khuyïn ë nghõ............................................................ 105
Thuêt å ngûä vaâ tûâ viït ë tùtæ ............................................................. 108
Tai â liïu å tham khaoã ...................................................................... 111
http://www.ebooks.vdcmedia.com
SVTH: THAÁI QUANG TUÂNG
3
LÚÂI NOÁI ÀÊÌU
Trïn thïë giúiá , cöng nghïå àiïn å thoai å IP àaä àûúc å thûúng mai å hoaá
tûâ nùm 1995, vúi á lúi å thïë giaá cûúc á thêpë , chêt ë lûúnå g dõch vuå coá thïí chêp ë
nhên å àaä lam â nhiïu ì nhaâ kinh doanh viïn î thöng quan têm. Tai å Viït å
Nam, dõch vuå nay â cunä g vûa â múi á àûúc å àûa vao â sûã dunå g nhûng con â
mang tñnh chêt ë thûã nghiïmå . Qua möt å thúi â gian sûã dunå g, nhúâ giaá cûúc á
eã hún hùn è so vúi á dõch vuå thoai å truyïn ì thönë g, dõch vuå nayâ thûc å sûå àaä
mang lai å nhûnä g lúi å ñch to lún á cho ngûúi â sûã dunå g.
Nhên å thêy ë khaã nùng phat á triïn í cua ã dõch vuå nay â trong tûúng
lai, Viïn å khoa hoc å vaâ kyä thuêt å bûu àiïn å àaä triïn í khai, nghiïn cûu á
nhiïu ì àïì tai â khoa hoc å vïì cöng nghïå thoai å IP, tiïn ë hanâ h xêy dûnå g thûã
nghiïm å san ã phêm í Gateway PSTN - IP vaâ àaä thanâ h cöng vúi á gateway
dung lûúnå g 4 kïnh thoai å tûúng tû. å Hiïn å taiå , viïc å phat á triïn í gateway
vúi á dung lûúnå g
luönì g E1 àang àûúc å “Phonâ g nghiïn cûu á dõch vuå múi á
vaâ tûå àönå g hoa” á triïn í khai xêy dûnå g àïí coá thïí ap á dunå g tai å cac á bûu
àiïn å tónh.
Trong thúi â gian thûc å têp å tai å “Phonâ g nghiïn cûu á dõch vuå múi á vaâ
tûå àönå g hoa”á , em àaä àûúc å tham gia vao â nhom á nghiïn cûu á phat á triïn í
san ã phêm í gateway. Vò vêyå , em àaä lûa å chon å àïì tai â “Xûã lñ cuöc å goi å
http://www.ebooks.vdcmedia.com
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Xin giới thiệu với các bạn bài luận văn nói về công nghệ điện thoại IP, đây là công nghệ đã được thương mại hóa từ 1995, với lợi thế giá cước thấp, chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao đã làm nhiều nhà kinh doanh viễn thông quan tâm. Dịch vụ này thực sự đã mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

770892.pdf
Kích thước: 567.9 kb
Lần tải: 0 lần
Download