bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 415 | Lần tải 14
  • Download images CHỨNG KHOÁN
  • Download images CHỨNG KHOÁN
  • Download images CHỨNG KHOÁN
  • Download images CHỨNG KHOÁN
  • Download images CHỨNG KHOÁN

20/04/2012
CHƯƠNG 2
CHỨNG KHOÁN
(SECURITIES)
www.dinhtienminh.net
Mục tiêu
Giúp sinh viên hiểu rõ các sản phẩm (công cụ
tài
chính)
được
kinh
doanh
trên
TTCK:
Chứng
khoán, Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ Quỹ và
các sản phẩm chứng khoán phái sinh.
2
Th.S Đinh Tiên Minh
1
20/04/2012
Nội dung
1. Chứng khoán
2. Cổ phiếu
3. Trái phiếu
4. Chứng chỉ Quỹ
5. Chứng khoán phái sinh
3
Th.S Đinh Tiên Minh
1. Chứng khoán
Khái niệm chung:
Chứng khoán (CK): Bằng chứng bằng giấy
trắng mực đen về quyền sở hữu.
CK là thuật ngữ dùng để chỉ các giấy tờ có
giá,
tức

giấy
tờ
ghi
nhận
khoản
tiền

người
sở
hữu

a
để
được
quyền
hưởng
những khoản lợi tức nhất định theo kỳ hạn.
4
Th.S Đinh Tiên Minh
2
20/04/2012
1. Chứng khoán (tt)
Khái niệm tại Việt Nam:
CK

Chứng
chỉ
hoặc
Bút
toán
ghi
sổ
xác
nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người
sở
hữu
CK
đối
với
tài
sản
hoặc
vốn
của
Tổ
chức phát hành. (NĐ 48/CP ngày 11/07/1998 và NĐ 144/CP
ngày 28/11/2003).
CK là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích
hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc
phần vốn của tổ chức phát hành CK được thể
hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ
hoặc dữ liệu điện tử. (Luật CK ngày 29/06/2006).
5
Th.S Đinh Tiên Minh
1. Chứng khoán (tt)
Phân loại chứng khoán:
Căn cứ vào nội dung:
Chứng
khoán
nợ:
Do
nhà
nước
hoặc
công
ty
phát hành khi cần huy động vốn, ví dụ trái phiếu.
Chứng khoán nợ bao giờ cũng có thời hạn.
Chứng khoán vốn: Chứng nhận đóng góp vốn
kinh doanh vào công ty cổ phần, ví dụ cổ phiếu.
6
Th.S Đinh Tiên Minh
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM


Mục tiêu

Giúp sinh viên hiểu rõ các sản phẩm (công cụ

tài chính) được kinh doanh trên TTCK: Chứng

khoán, Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ Quỹ và

các sản phẩm chứng khoán phái sinh.
Nội dung

1. Chứng khoán

2. Cổ phiếu

3. Trái phiếu

4. Chứng chỉ Quỹ

5. Chứng khoán phái sinh

.pdf 767905.pdf
Kích thước: 1.09 mb
Lần tải: 0 lần
Download