bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM | Lần xem 230 | Lần tải 0
  • Download images Chứng Khoán: Cổ Phiếu và Thị Trường - Tập 1
  • Download images Chứng Khoán: Cổ Phiếu và Thị Trường - Tập 1
  • Download images Chứng Khoán: Cổ Phiếu và Thị Trường - Tập 1
  • Download images Chứng Khoán: Cổ Phiếu và Thị Trường - Tập 1
  • Download images Chứng Khoán: Cổ Phiếu và Thị Trường - Tập 1

Coå Phieáu &
Thò Tröôøng Taäp 1
CHÖÙNG
KHOAÙN
Haø
Höng
Quoác,
Ph.D.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:43 AM

Tài liệu trình bày kiến thức về Chứng khoán, cổ phiếu và thị trường. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung gồm 2 chương: Chương 1: Chứng khoán và sự phồn thịnh của nền kinh tế. Chương 2: Tìm hiểu một vài loại chứng khoán thông dụng.
.pdf 779077.pdf
Kích thước: 1.86 mb
Lần tải: 0 lần
Download