bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 375 | Lần tải 22
  • Download images Chứng Khoán - Cổ Phiếu & Thị Trường
  • Download images Chứng Khoán - Cổ Phiếu & Thị Trường
  • Download images Chứng Khoán - Cổ Phiếu & Thị Trường
  • Download images Chứng Khoán - Cổ Phiếu & Thị Trường
  • Download images Chứng Khoán - Cổ Phiếu & Thị Trường

Coå Phieáu &
Thò Tröôøng Taäp 1
CHÖÙNG
KHOAÙN
Haø
Höng
Quoác,
Ph.D.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Chứng Khoán Tài liệu từ căn bản đến nâng cao về chứng khoán Tài liệu trình bày những nội dung như: khái niệm chứng khoán, các loại chứng khoán, các công cụ chứng khoán, cổ phiếu, tín phiếu, ....


.pdf 770533.pdf
Kích thước: 1.84 mb
Lần tải: 0 lần
Download