bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 227 | Lần tải 0

[1]M ỤC L ỤC

III- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
LOẠI TÀI KHOẢN I
TÀI SẢN NGẮN HẠN
NHÓM TÀI KHOẢN 11
VỐN BẰNG TIỀN
HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CẦN TÔN TRỌNG
TÀI KHOẢN 111
TIỀN MẶT
TÀI KHOẢN 112
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 113
TIỀN ĐANG CHUYỂN
TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN
TÀI KHOẢN 121
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN
TÀI KHOẢN 128
ĐẦU TƯ NGẮN HẠN KHÁC
TÀI KHOẢN 129
DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
TÀI KHOẢN 131
PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG
TÀI KHOẢN 133
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ
TÀI KHOẢN 136
PHẢI THU NỘI BỘ
TÀI KHOẢN 138
PHẢI THU KHÁC
TÀI KHOẢN 139
DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI
TÀI KHOẢN 141
TẠM ỨNG
TÀI KHOẢN 142
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN
TÀI KHOẢN 144
CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC NGẮN HẠN
NHÓM TÀI KHOẢN 15
HÀNG TỒN KHO
TÀI KHOẢN 151
HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG
TÀI KHOẢN 152
NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU
TÀI KHOẢN 153
CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
TÀI KHOẢN 154
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG
TÀI KHOẢN 155
THÀNH PHẨM
TÀI KHOẢN 156
HÀNG HÓA
TÀI KHOẢN 157
HÀNG GỬI ĐI BÁN
TÀI KHOẢN 158
HÀNG HOÁ KHO BẢO THUẾ
TÀI KHOẢN 159
DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
TÀI KHOẢN 161
CHI SỰ NGHIỆP
LOẠI TÀI KHOẢN 2
TÀI SẢN DÀI HẠN
TÀI KHOẢN 211
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
TÀI KHOẢN 212
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
TÀI KHOẢN 212 - TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH
TÀI KHOẢN 213
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 711 - Thu nhập khác.
TÀI KHOẢN 214
HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
TÀI KHOẢN 217
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ
TÀI KHOẢN 221
ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON
TÀI KHOẢN 222
VỐN GÓP LIÊN DOANH
TÀI KHOẢN 223
ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
TÀI KHOẢN 228
ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC
TÀI KHOẢN 229
DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN
TÀI KHOẢN 241
XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
TÀI KHOẢN 242
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN
TÀI KHOẢN 243
TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI
TÀI KHOẢN 244
KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN
LOẠI TÀI KHOẢN 3
NỢ PHẢI TRẢ
TÀI KHOẢN 315
NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ
TÀI KHOẢN 331
PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN
TÀI KHOẢN 333
THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
TÀI KHOẢN 334
PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG
TÀI KHOẢN 335
CHI PHÍ PHẢI TRẢ
TÀI KHOẢN 336
PHẢI TRẢ NỘI BỘ
TÀI KHOẢN 337
THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
TÀI KHOẢN 338
PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC
TÀI KHOẢN 341
VAY DÀI HẠN\
TÀI KHOẢN 341 – VAY DÀI HẠN
TÀI KHOẢN 342
NỢ DÀI HẠN
TÀI KHOẢN 343
TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH
TÀI KHOẢN 344
NHẬN KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC DÀI HẠN
TÀI KHOẢN 347
THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ
TÀI KHOẢN 351 - QUỸ DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
TÀI KHOẢN 352
DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ
LOẠI TÀI KHOẢN 4
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
TÀI KHOẢN 411
NGUỒN VỐN KINH DOANH
TÀI KHOẢN 412
CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN
TÀI KHOẢN 413
CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
TÀI KHOẢN 414
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
TÀI KHOẢN 415
QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH
TÀI KHOẢN 418
CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU
TÀI KHOẢN 419
CỔ PHIẾU QUỸ
TÀI KHOẢN 421
LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI
TÀI KHOẢN 431
QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI
TÀI KHOẢN 441
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
TÀI KHOẢN 461
NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP
TÀI KHOẢN 466
NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
LOẠI TÀI KHOẢN 5
DOANH THU
TÀI KHOẢN 511
DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
TÀI KHOẢN 512
DOANH THU BÁN HÀNG NỘI BỘ
TÀI KHOẢN 515
DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
TÀI KHOẢN 521
CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
TÀI KHOẢN 531
HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI
TÀI KHOẢN 532
GIẢM GIÁ HÀNG BÁN
LOẠI TÀI KHOẢN 6
CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
TÀI KHOẢN 611
MUA HÀNG
TÀI KHOẢN 621
CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
TÀI KHOẢN 622
CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP
TÀI KHOẢN 623
CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG
TÀI KHOẢN 627
CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
TÀI KHOẢN 631
GIÁ THÀNH SẢN XUẤT
TÀI KHOẢN 632
GIÁ VỐN HÀNG BÁN
TÀI KHOẢN 635
CHI PHÍ TÀI CHÍNH
TÀI KHOẢN 641
CHI PHÍ BÁN HÀNG
TÀI KHOẢN 642
CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
LOẠI TÀI KHOẢN 7
THU NHẬP KHÁC
TÀI KHOẢN 711
THU NHẬP KHÁC
LOẠI TÀI KHOẢN 8
CHI PHÍ KHÁC
TÀI KHOẢN 811
CHI PHÍ KHÁC
TÀI KHOẢN 8211
CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH
LOẠI TÀI KHOẢN 9
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TÀI KHOẢN 911
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
LOẠI TÀI KHOẢN 0
TÀI KHOẢN 001
TÀI SẢN THUÊ NGOÀI
TÀI KHOẢN 002
VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG
TÀI KHOẢN 003
HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI, KÝ CƯỢC
TÀI KHOẢN 004
NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ
TÀI KHOẢN 007
NGOẠI TỆ CÁC LOẠI
TÀI KHOẢN 008
DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN


1bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

.doc 767752.doc
Kích thước: 2.58 mb
Lần tải: 0 lần
Download