bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 5835 | Lần tải 826
 

CHÍNH TRỊ HỌC
 
C©u 1: ChÝnh trÞ lµ g×? Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a chÝnh trÞ vµ chÝnh trÞ häc?
1.Kh¸i niÖm: cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ chÝnh trÞ, tuy nhiªn viÖc gi¶i thÝch kh vÒ kh¸i niÖm th× chØ quan  xh khi cã chñ nghÜa Mac.
Theo quan ®iÓm cña Mac – Lªnin th×: ChÝnh trÞ lµ sinh ho¹t xh g¾n liÒn víi c¸c quan hÖ gi÷a c¸c giai cÊp, c¸c d©n téc vµ c¸c nhãm xh kh¸c nhau mµ h¹t nh©n cña nã lµ vÊn ®Ò giµnh gi÷ vµ sö dông quyÒn lùc nhµ n­íc. Nã bao hµm c¶ nh÷ng ph­¬ng h­íng, môc tiªu xuÊt ph¸t tõ lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp vµ c¶ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c¸c giai cÊp, chung c¸c nhãm xh, c¸c ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ, c¸c chÝnh kh¸ch vµ cña mçi ng­êi d©n trong viÖc thÓ hiÖn lîi Ých giai cÊp.
2.Mèi quan hÖ gi÷a chÝnh trÞ vµ chÝnh trÞ häc:
*ChÝnh trÞ häc: lµ kh nghiªn cøu §S chÝnh trÞ cña xh víi t­ c¸ch lµ mét chØnh thÓ nh»m lµm s¸ng tá nh÷ng qui luËt vµ tÝnh qui luËt chung nhÊt cña lùc l­îng chÝnh trÞ ®Ó hiÖn thùc ho¸ tÝnh qui luËt vµ nh÷ng qui luËt ®ã trong xh  ®­îc tæ chøc thµnh nhµ n­íc.
*Mèi quan hÖ:
-Lµ lµ mèi quan hÖ gi÷a ®èi t­îng nghiªn cøu vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu.
+ChÝnh trÞ lµ ®èi t­îng nghiªn cøu cña chÝnh trÞ häc.
+ChÝnh trÞ häc nghiªn cøu ®êi sèng chÝnh trÞ víi t­ c¸ch lµ mét chØnh thÓ nh÷ng qui luËt, c¬ chÕ t¸c ®éng, ph­¬ng thøc thñ luËt chÝnh trÞ ...
-TÊt c¶ nh÷ng tri thøc mµ chÝnh trÞ häc nghiªn cøu lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn chÝnh trÞ.
 
C©u 2: ChÝnh trÞ häc lµ g×? §èi t­îng nghiªn cøu cña chÝnh trÞ häc.
1.Kh¸i niÖm: ChÝnh trÞ häc lµ kh nghiªn cøu ®êi sèng chÝnh trÞ cña xh víi t­ c¸ch lµ mét chØnh thÓnh»m lµm sangs tá nh÷ng qui luËt vµ tÝnh qui luËt chung nhÊt cña chÝnh trÞ; nghien cøu c¬ chÕ t¸c ®éng vµ nh÷ng ph­¬ng thøc, thñ thuËt chÝnh trÞ ®Ó hiÖnt thùc ho¸ tÝnh qui luËt vµ nh÷ng qui luËt ®ã trong xh ®­îc tæ chøc thµnh nhµ n­íc.
Theo Lªnin: c¸i quan träng nhÊt trong chÝnh trÞ lµ “ tæ chøc c¬ quan nhµ n­íc ”.
ChÝnh trÞ lµ: + Sù tham gia cña nh©n d©n vµo c¸c viÖc cña nhµ n­íc, c¸c ®Þnh h­íng cña nhµ n­íc, x¸c ®Þnh h×nh thøc, nhiÖm vô, nh©n d©n ho¹t ®éng cña nhµ n­íc.
+BÊt kú vÊn ®Ò xh nµo còng mang tÝnh chÝnh trÞ v× viÖc gi¶i quyÕt nã trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®iiªï g¾n víi lîi Ých cña giai cÊp, víi vÊn ®Ò quyÒn lùc.
VËy quan ®iÓm trªn ®ßi hái ta ph¶i tiÕp cËn chÝnh trÞ víi t­ c¸ch:
-Lµ mét h×nh thøc ho¹t ®«ng xh ®Æc biÖt.
-Lµ mét lo¹t quan hÖ xh ®Æc thï.
*§èi t­îng:
-ChÝnh trÞ cã ®èi t­îng nghiªn cøu lµ nh÷ng tÝnh qui luËt, qui lu©t chung nhÊt trong lÜnh vùc chÝnh trÞ cña ®êi sèng xh.
-Ngoµi ra chÝnh trÞ häc còng nghiªn cøu c¬ chÕ t¸c ®éng, thñ thuËt vËn dông nh÷ng qui luËt ®ã trong ®êi sèng chÝnh trÞ
-Mét h×nh thøc ho¹t ®éng xh ®èi träng liªn quan dÉn ®Õn vÊn ®Ò nhµ n­íc: chÝnh trÞ häc nghiªn cøu;
+Môc tiªu chÝnh trÞ tr­íc m¾t vµ nh÷ng môc tiªu triÓn väng mang tÝnh hiÖn thùc, còng nh­ con ®­êng gi¶i quyÕt nh÷ng nghÜa vô ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã.
+Nh÷ng ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn, thñ thuËt céng h×nh thøc tæ chøc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra.
+ViÖc lùa chän vµ s¾p xÕp c¸n bé thÝch hîp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nghÜa vô ®ã.
-Mét hÖ thèng nh÷ng quan hÖ xh ®Æc biÖt liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nhµ n­íc: chÝnh häc nghiªn cøu.
+Mèi quan hÖ gi÷a c¸c giai cÊp ( thùc chÊt lµ quan hÖ vÒ lîi Ých chÝnh trÞ mµ c¸c giai cÊp theo ®uæi).
+HÖ thèng §¶ng chÝnh trÞ, mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a chóng dÉn ®Õn h×nh thµnh: lý luËn chung chÝnh trÞ céng kinh nghiÖm ho¹t ®éng vµ biÖc vËn dông nh÷ng kinh nghiÖm ®ã vµo viÖc x¸c ®Þnh §’.
+Nhµ n­íc vµ tÝnh chÊt nhµ n­íc; c¬ cÊu vµ c¬ chÕ sö dông quyÒn lùc nhµ n­íc.
+Nhµ n­íc quan hÖ d©n téc vµ c¸c tÇng líp xh kh¸c nhau ( h×nh thµnh lý luËn d©n téc vµ vËn dông vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi d©n téc ).
+ViÖc lùa chän vµ sö dông con ng­êi thÝch hîp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nghÜa vô chÝnh trÞ cô thÓ.
+Quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia ( h×nh thµnh häc thuyÕt chÝnh trÞ quèc tÕ ).
 
C©u 3: H·y ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña chÝnh trÞ häc ë n­íc ta hiÖn nay?
1.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chung:
-Lµ phôc vô cuéc sèng cña con ng­êi. ë VN lµ phôc vô cho c«ng cuéc x©y dùng CNXH, gãp phÇn lµm s¸ng tá vÒ mÆt lý luËn, c¸c quan ®iÓm cña §’ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc XHCN, vµ øng dông thùc tiÔn ®Ó t¨ng c­êng l·nh ®¹o cña §¶ng, n©ng cao vai trß qu¶n lý cña nhµ n­íc, gãp phÇn ph¸t triÓn vµ h×nh thµnh VH chÝnh trÞ, nh©n c¸ch chÝnh trÞ cho mçi c¸ nh©n trong xh.
2.NhiÖm vô cô thÓ:
-Víi t­ c¸ch lµ mét khoa häc, chÝnh trÞ häc gãp phÇn ph¸ ®óng ®¾n nh÷ng tÝnh qui luËt vµ nh÷ng qui luËt c¬ b¶n nhÊt cña ®êi sèng chÝnh trÞ trong khu«n khæ mét n­íc còng nh­ trªn qui m« quèc tÕ.
Trªn c¬ së ®ã h×nh thµnh nh÷ng lý luËn, c¬ së khoa häc vÒ tæ chøc chÝnh trÞ, c¶i c¸ch m« h×nh, c¬ chÕ thùc thÞ quyÒn lùc , lý gi¶i mãi quan hÖ gi÷a c¸c chñ quyÒn chÝnh trÞ.
-ChÝnh trÞ häc gãp phÇn luËn chøng vµ h×nh thµnh c¬ së khoa häc cho c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ, cho viÖc ho¹ch ®Þnh môc tiªu, chÝnh s¸ch ®èi néi vµ ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ nhµ n­íc, c«ng cô c¬ së khoa häc ®Ó h×nh thµnh c¸c Q’ s¸ch vµ quyÕt ®Þnh chÝnh trÞ cña ®¶ng vµ nhµ n­íc, c¸ nh©n. ThÈm ®Þnh c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh trÞ tõ ph­¬ng diÖn khoa häc. ( ®©y lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt v×  khi ®· cã c¬ së khoa häc ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng, nhµ n­íc lµ ®óng ®¾n sÏ h×nh thµnh lßng tin, thÓ hiÖn tù gi¸c cña nh©n d©n ).\
-Nghiªn cøu ®Ó xuÊt c¬ chÕ, ph­¬ng thøc ®Ó thùc thi c¸c Q’ s¸ch vµ quyÕt ®Þnh chÝnh trÞ nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra.
-Gãp phÇn x¸c ®Þnh mét hÖ thèng c¸c quan ®iÓm lµ c¬ së trong c«ng cuéc ®æi míi.
( VN x©y dùng nÒn khin tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn dùa trªn chÝnh s¸ch khoa häc nµo? quyÒn lùc nhµ n­íc thèng nhÊt dùa trªn chÝnh s¸ch khoa häc nµo? ).
-§µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé, c¸c nhµ l·nh ®¹o chÝnh trÞ ®Ó thùc thi nh÷ng môc tiªu ®Ò ra, phÊn ®Êu cho sù ph¸t triÓn cña ®¶ng vµ nhµ n­íc ta.
( ChÝnh trÞ häc lµ khoa häc ch©n thùc sÏ cung cÊp cho c¸c nhµ l·nh ®¹o nh÷ng t­ chÊt: ch¹y b¸n chÝnh trÞ, cã s¸ng kiÕn vµ kh¶ n¨ng t×m tßi, cã n¨ng lùc ®µm tho¹i chÝnh trÞ ... ®Ó l·nh ®¹o nh÷ng con ng­êi, tæ chøc cã nh÷ng t©m lý, tÝnh chÊt, nhu cÇu kh¸c nhau. Ngoµi ra chÝnh trÞ häc vµ c¸c khoa häc kh¸c còng cung cÊp cho nh÷ng c¸n bé chÝnh trÞ nh÷ng tri thøc thùc tiÔn chÝnh trÞ, khoa häc vµ nghÖ thuËt chÝnh trÞ).
 
C©u 4: ttr×nh bµy ph­¬ng ph¸p luËnvµ c¸c ph­¬ng h­íng cô thÓ trong nghiªn cøu chÝnh trÞ häc.
1.nãi mét c¸ch chung nhÊt, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña chÝnh trÞ häc lµ sù vËn dông ph­¬ng ph¸p biÖn chøng duy vËt, lý thuyÕt vÒ h×nh th¸i kt-xh, häc thuyÕt vÒ giai cÊp vµ ®iÒu tra giai cÊp, quan ®iÓm duy vËt lÞch sö nãi chung vµo viÖc nghiªn cøu lÜnh vùc chÝnh trÞ cña ®êi sèng xh.
2.VÒ mÆt ph­¬ng ph¸p luËt:
-Chñ yÕu dùa trªn quan ®iÓm cña CN Mac-Lªnin vÒ CN duy vËt biÖn chøng vµ CN duy vËt lÞch sö. Do:
+PhÐp biÖn chøng duy vËt gãp phÇn ph¸t hiÖn m©u thuÉn vµ ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn xh-ct dÉn ®Õn x©y dùng chiÒu h­íng chung cña sù ph¸t triÓn lÞch sö vµ vai trß cña c¸c lý luËn chñ yªó trong xh.
+PhÐp biÖn chøng duy vËt gióp gi¶i quyÕt mét c¸ch kh mèi quan hÖ gi÷a môc tiªu chÝnh trÞ vµ ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn môc tiªu ®ã. ( trong khi kiªn ®Þnh môc tiªu chÝnh trÞ cã thÓ thay ®æi ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn ).
-Võa cã ph­¬ng ph¸p ®Æc thï, võa vay vô cña c¸c nhµnh kh kh¸c.
3.Ph­¬ng ph¸p cô thÓ:
-Ph­¬ng ph¸p thèng nhÊt gi÷a logic vµ lÞch sö:
+Mét sù kiÖn, mét hiÖn t­îng chÝnh trÞ ra ®êi g¾n liÒn víi hoµn c¶nh cô thÓ.
+Nh­ vËy ®Ó cã thÓ hiÓu ®­îc ®óng, mét hiÖn t­îngchÝnh trÞ th× ta ph¶i cã nh÷ng tri thøc vÒ lÞch sö xh cña nã: hiÖn t­îng ®ã xh nh­ thÕ nµo? tr¶i qua c¸c giai ®o¹n nµo? hiÖn thêi ®ang ë trong giai ®o¹n nµo? khuynh h­íng vËn ®éng trong t­¬ng lai ra sao?
+Nghiªn cøu c¸c hiÖn t­îng chÝnh ph¶i ®¹t ®­îc môc ®Ých lµ nhËn ®­îc logic kh¸ch quan cña nã. Vµ b»ng c¸ch so s¸nh, ph©n tÝch, kh¸i qu¸t thùc tÕ lÞch sö chÝnh trÞ dÉn ®Õn ta sÏ rót ra c¸i b¶n chÊt, qui luËt cña ®êi sèng chÝnh trÞ.
-Ph­¬ng ph¸p hÖ thèng:
+Mäi sù vËn nãi chung, ®êi sèng chÝnh trÞ, ®êi sèng chÝnh trÞ nãi riªng ®Òu lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu nh©n tè, nhiÒu qu¸ tr×nh cã liªn hÖ h÷u c¬ vµ t¸c ®éng lÉn nhau.
+tÝnh hÖ thèng cña c¸c qu¸ tr×nh vµ ®êi sèng chÝnh trÞ sÏ qui ®Þnh tÝnh hÖ thèng cña ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nã.
-Ph­¬ng ph¸p so s¸nh:
+So s¸nh hai hiÖn t­îng, hai qu¸ tr×nh chÝnh trÞ cã thÓ thÊy ®­îc tÝnh t­¬ng ®ång, sù kh¸c nhau cña mçi chÕ ®é chÝnh trÞ. Tõ ®ã thÊy ®­îc c¸i m¹n, yÕu cña tõng lo¹i thiÕt chÕ.
+So s¸nh c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mét quèc gia  dÉn ®Õn cã thÓ hiÓu ®­îc ®êi sèng chÝnh trÞ cu¶ mét quèc gia.
+B»ng c¸ch so s¸nh, ta cã thÓ xÐt ®o¸n ®­îc nguyªn nh©n cña c¸c sù kiÖn chÝnh trÞ.
-Ph­¬ng ph¸p thèng kª, thùc no, xh ho¸:
+nhê nh÷ng sù kiÖn thùc tÕ vµ sè liÖu cô thÓ mang tÝnh kh¸ch quan dÉn ®Õn sù kh¸i qu¸i vÒ chÝnh tÞ sÏ cã søc m¹nh dÉn ®Õn t¨ng tÝnh thuyÕt phôc vµ hiÖu qu¶ trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt s¸ch chÝnh trÞ trong thùc tÕ.
Phèi hîp tÊt c¶ ph­¬ng ph¸p  dÉn ®Õn t¹o nªn hiÖu qu¶
 
 
C©u 5: Tr×nh bµy nh÷ng n«i dung c¬ b¶n cña t­ t­ëng chÝnh trÞ Nho gia?
Nho gia lÊy “ Ng÷ kinh ” dÞch, thñ, thi, lÔ, nh¹c.
  “ Tø th­ ”  LuËn g÷, trung dung, ®¹i häc, m¹nh tö.
Lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng d¹y ®¹o lµm nh©n vµ d¹y giai cÊp thèng trÞ Êy ®øc ®Ò cai trÞ d©n.
Kh«ng tö, M¹nh tö, Tu©n tö, lµ 3 nhµ t­ t­ëng næi bËt cña Nho gia thêi Xu©n Thu ChiÕn Quèc.
*Kh«ng tö:
-Lµ ng­êi s¸ng lËp ra Nho gi¸o.
-Thêi « kt ph¸t triÓn thÊp, t×nh tr¹ng ph¸t t¸n lµ phæ biÕn, ch­a cã ®iÒu kiÖn thèng nhÊt ®Êt n­íc nh­ thêi TÇn dÉn ®Õn Kh«ng tö ph¶i t«n qu©n vµ chÊp nhËn sù chuyÓn tö,«ng chØ cè g¾ng ®Ó c¶i thiÖn nã mµ th«i.
*T­ t­ëng cña Kh«ng tö.
-T­ t­ëng chÝnh trÞcña Kh«ng tö lµ lÊy “ ®¹o nh©n ” lµm gèc cã söa ®­îc cho ngay chÝnh th×  nh©n h×nh tµi míi theo mµ gióp dÉn ®Õn viÖc chÝnh trÞ rÊt nhanh cã PhiÖu:
VËy chÝnh trÞ cña kh«ng tö  lµ hµnh ®éng chø kh«ng ph¶i ngåi yªn. ViÖc chÝnh trÞ lµ quan träng nhÊt v× nã cã quan hÖ tíi sù hay hoÆc dë  cña nh©n quÇn, sù trÞ lo¹n cña thiªn h¹. ViÖc chÝnh trÞ lµ do “ ng­êi hµnh chÝnh ” do vËy nh©n cÇm quyÒn còng ph¶i lo söa m×nh, dïng nh©n htµi mµ lµ viÖc n­íc, viÖc d©n.
-Toµn bé häc thuyÕt cña Nho gi¸o ®Òu kh¼ng ®Þnh: khi con ng­êi tËp hîp l¹i thµnh xh th× th× ph¶i cã quyÒn tèc cao ®Ó göi kú c­¬ng cho c¶ mét ®­êng dÉn ®Õn ®ã lµ qu©n quyÒn. Qu©n quyÒn ph¶i ®Ó cho mét ng­êi göi ( thÓ hiÖn râ mçi thèng nhÊt ).
Ng­êi göi qu©n quyÒn gäi lµ ®Õ hoÆc v­¬ng ( vua ). Vua ph¶i lo viÖc n­íc, d­íi vua cã quan gióp lµm mäi viÖc cã lîi cho c¶ d©n n­íc.
VËy chÝnh trÞ cña Nho gi¸o lÊy nghÜa qu©n thÇn lµm gèc thÇn d©n ph¶i chung qu©n. Chung qu©n lµ chung víi qu©n quyÒn ( mµ lµ qu©n quyÒn kh«ng tr¸i víi lßng d©n ).
-Qu©n tö ( ng­êi cÇm quyÒn chÝnh trÞ ) ph¶i biÕt lµm ®iÒu d©n nghÜa, ®¹o ®øc th× thiªn h¹ sÏ theo m×nh mµ biÕt chÕ chÝnh, chÝnh trÞ v÷ng ë chç lµ ng­êi cÇm quyÒn cã thÞnh ®øc.
Kh«ng Tö cho r»ng: lµm chÝnh trÞ cã 3 ®iÒu hÖ träng:
+Lµm cho d©n hiÓu.
+Lµm cho d©n giÇu.
+DËy cho d©n biÕt lÓ nghÜ.
¤ng cho r»ng “ d©n tin ” rÊt quan träng dÉn ®Õn ng­êi cÇm quyÒn ph¶i lÊy ng­êi nghÜ mµ trÞ th× d©n míi tin- phôc.
VËy t­ t­ëng chÝnh trÞ cña Kh«ng Tö lÊy ®¹o ®øc lµm träng, lµ c¬ b¶n, quyÕt ®Þnh. ( vËy, ng­êi ta cho häc thuyÕt cña «ng lµ: chÝnh doanh hay ®øc trÞ ).
 
C©u 6: Tr×nh bÇy néi dung c¬ b¶n cña t­ t­ëng chÝnh trÞ Ph¸p gia. Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña t­ t­ëng nµy.
-Hµn Phi lµ nhµ t­ t­ëng chÝnh trÞ næi tiÕng cña häc ph¸i ph¸p gia.
-¤ng ë vµo thêi n­íc Trung Hoa cùc lo¹n, c¸c thÕ lùc tranh giµnh nhau ®Êt ®ai, quyÒn léc ®Õn ng­êi ®êi chØ biÕt xu danh, trùc bëi vµ viÖc lµm th× rÊt t¸n b¹o.¸p.
 
*T­ t­ëng chÝnh trÞ cña Hµn Phi vµ ph¸i Ph¸p gia ( Ph¸p trÞ ):
-T­ t­ëng chÝnh trÞ cña Hµn Phi: theo «ng ph¶i lÊy ph¸p luËt ®Ó cai trÞ d©n, ph¸p luËt l¹i ph¶i c¶i biÕn theo thêi thÕ ( nÕu kh«ng sÏ lo¹n ).
Theo «ng ph¸p luËt ph¶i ®­îc viÕt thµnh v¨n vµ ®­îc phæ biÕn réng r·i cho mäi ng­êi. Ph¸p luËt ph¶i v¨n minh cã th­ëng, g¹t râ rµng.
«ng coi : Ph¸p, thuËt, thÕ lµ 3  yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña ph¸p trÞ.
+Ph¸p: luËt ph¸p.
+ThuËt: thuËt cai trÞ.
+ThÕ: quyÒn lùc cña ng­êi lµm Nca.
-Hµn Phi theo chñ nghi· cùc ®oan vÒ ®­êng b× ph¸p ®Õn nh÷ng g× kh«ng l­êng ®Õn hµnh ph¸p hay kh«ng cã lîi Ých th× «ng bá hÕt. ¤ng tá ra khinh d©n, chØ dïng d©n nh­ c«ng cô.
#¦u ®iÓm:
-Häc thuyÕt cña Hµn Phi lÊy ph¸p luËn lµm c«ng cô trÞ n­íc lµ phï hîp víi xu h­íng thèng nhÊt trªn c¬ së thiÕt lËp chÕ ®é phong kiÕn chuyªn chÕ TW tËp quyÒn cña giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn ®Õn ®iÒu ®ã lµ tiÕn bé v× nã phï hîp víi qui luËt kÕt qu¶ cña sù t¨ng lÞch sö Trung Quèc.
#Nh­îc ®iÓm;
-Lµ häc thuyÕt nh»m b¶o vÖ chÕ ®é chuyªn chÕ t¸n b¹o, lÊy ph¸p luËt hµ kh¾c ®Ó cai trÞ, coi khin nh©n d©n, coi d©n chØ lµ nh÷ng kÎ chØ biÕt phôc tïng, r¶ng lÖnh do vËy lµ thø ph¸p luËt t¸n b¹o vµ phi nh©n ®¹o.
 
C©u 11: QuyÒn lùc lµ gi? T¹i sao nãi quan hÖ quyÒn lùc lµ quan hÖ phæ biÕn trong XH.
kh¸i niÖm: vÊn ®Ò quyÒn lùc ®· ®­îc nghiªn cøu tõ l©u nh­ng ch­a cã ®Þnh nghÜa thùc sù khoa häc . §Þnh nghÜa trong bk triÕt häc cho r»ng. -QuyÒn lùc lµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn ý trÝ cña m×nh cã  t¸c ®éng ®Õn hµnh vi, phÈm h¹nh cña ng­êi kh¸c nhê mét ph­¬ng tiÖn nµo ®ã nh­ uy tÝn, quyÒn hµnh, nhµ n­íc, søc m¹nh ...
2.Quan hÖ quyÒn lùc lµ quan hÖ phæ biÕn trong xh v×:
-Víi nghÜa chung nhÊt th× qu¶n lý lµc¸i mµ nhê ®ã ng­êi kh¸c ph¶i phôc tïng. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng chung mang tÝnh céng ®ång lµ c¸i vèn cã trong ho¹t ®éng cña con ng­êi, bÊt kú ho¹t ®éng nµ còng cÇn ph¶i cã tæ chøc, chØ huy vµ kÎ phôc tïng sang qu¶n lý ra ®êi vµ tån t¹i vµ cïng víi sù ra ®êi vµ tån t¹i cña con ng­êi. Nh­ vËy bÊt kú cã ng­êi nµo sèng trong xh ®Ó tham gia vµo nghÜa cña hÖ quyÒn lùc vµ bÞ chi phèi bëi nh÷ng quyÒn lùc Êy.
 
C©u 12: QuyÒn lùc chÝnh trÞ lµ g×? Ph©n biÖt quyÒn lùc chÝnh trÞ víi c¸c lo¹i quyÒn lùc kh¸c.
1.Kh¸i niÖm: quyÒn lùc chÝnh trÞ lµ quyÒn lùc cña mét giai cÊp hay liªn minh giai cÊp, tËp ®oµn xh hoÆc cña nh©n d©n ( trong ®iÒu kiÖn XHCN ) ý trÝ cña m×nh trong chÝnh trÞ, cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng cña giai cÊp, liªn minh giai cÊp, tËp ®oµn Êy thùc hiÖn lîi Ých cña m×nhtrong mèi quan hÖ víi c¸c giai cÊp, liªn minh giai cÊp vµ tËp ®oµn kh¸c.
-Theo ¡ngen: “ quyÒn lùc chÝnh trÞ, theo ®óng nghÜa cña nã ”.
 
C©u 14: CÊu t
óc quyÒn lùc chÝnh trÞ ë VN hiÖn nay gåm nh÷ng yÕu tè nµo? Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè nµo.
1.CÊu tróc quyÒn lùc chÝnh trÞ ë VN.
-Sau c¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945, cÊu tróc qu¶n lý chÝnh trÞ thay ®æi vÒ chÊt, §¶ng céng s¶n VN thµnh §¶ng cÇm quyÒn, VN x©y dùng 1 nhµ n­íc d©n chñ céng hoµ trªn c¬ së cña liªn minh C-N d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
B¶n chÊt cña chÕ ®é xhVN hiÖn nay lµ xh do nh©n d©n l·nh ®¹o lµm chñ d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n VN vµ sù qu¶n lý cña nhµ n­íc CHXHCNVN, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ –xh lµ c¬ së chÝnh trÞ cña quÇn chóng nh©n d©n, b¶o ®¶m quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n.
CÊu tróc quyÒn lùc míi: b¶o ®¶m quyÒn lùc chÝnh trÞ thuéc vÒ nh©n d©n l·nh ®¹o b¶o ®¶m quyÒn lîi cña chñ nghÜa, nh©n d©n cña c«ng nh©n, nh©n d©n ... bao gåm c¸c yÕu tè:
+§¶ng céng s¶n.
+Nhµ n­íc: cña d©n, do d©n, vµ d©n, qu¶n lý mäi mÆt.
+C¸c tæ chøc chÝnh trÞ xh: lµ c¬ së chÝnh trÞ cña nh©n d©.
2.Ph©n tÝch:
-§¶ng céng s¶n:
+HiÖn nay, §¶ng céng s¶n ®· nhËn thøc l¹i vai trß cña m×nh, nh×nh ra nh÷ng tån t¹i do ®ã ®Ò ra nh÷ng nghÜa vô n©ng cao, ®æi míi, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng l·nh ®¹o cña §¶ng nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi vËy §¶ng céng s¶n lµ lùc l­¬ngj l·nh ®¹o nhµ n­íc vµ xh.
-Nhµ n­íc:
+Ngµy cµng ®­îc t¨ng c­êng mét sè trong ®iÒu hµnh ®Êt n­íc hiÖn thùc ho¸ chñ tr­¬ng, ®­êng lèi cña §¶ng.
+QuyÒn lùc nhµ n­í lµ kh«ng ph©n chia dÉn ®Õn tËp chung. B¶n chÊt quyÒn lùc nhµ n­íc nãi chung lµ quúen lùc thuéc vÒ nh©n d©n.
+Nhµ n­íc c¶i c¸ch bé m¸y nhµ n­íc nhµem n©ng vèn hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n­íc, thùc hiÖn nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n, x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn XHCN.
-C¸c tæ chøc chÝnh trÞ xh:
+Ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng. Tham gia vµo qu¶n lý bé m¸y nhµ n­íc, b¶o ®¶m lîi Ých cña nh©n d©n
+Lµ c¬ së cña chñ quyÒn nhµ n­íc, lµ tiÒn ®Ò ®Ó nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña m×nh.
-QCND: nh©n d©n lµm chñ. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë:
+Mäi ®­êng lèi, chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng ph¶n ¸nh nhu cÇu vµ lîi Ých cña nh©n d©n.
+Toµn bé h×nh SX vËt chthøc ph¸p luËt lµ sù thÓ chÕ ho¸ quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n.
+Nhµ n­íc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ xh lµ nh÷ng tæ chøc mµ qua ®ã nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lµm chñ.
+Thùc hiÖn d©n chñ trùc tiÕp – gi¸n tiÕp.
 
C©u 15:Ph©n tÝch vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¬ chÕ thùc thi quyÒn lùc chÝnh trÞ trong xh hiÖn ®¹i.
QuÇn chóng nh©n d©n cã vai trß rÊt quan träng trong c¬ chÕ thùc thi quyÒn lùc chÝnh trÞ trong xh hiÖn ®¹i. V×:
-QCND võa tham gia vµo qui tr×nh SX vËt chÊt, võa tham gia vµo qui tr×nh ®iÒu tra xh. Qui tr×nh SX vËt chÊt chiÕm vÞ trÝ quan träng hµng ®Çu trong viÖc thùc thi qui tr×nh chÝnh trÞ, nã lµ c¬ së,nÒn t¶ng cho viÖc h×nh thµnh quyÒn lùc chÝnh trÞ do:
+SX vËt chÊt ph¸t triÓn, lµm cho ph©n ho¸ giai cÊp ngµy cµng m¹nh mÏ dÉn ®Õn mét giai cÊp ®øng lªn h×nh thµnh quyÒn lùc chÝnh trÞ ®Ó trÊn ¸p giai cÊp phong kiÕn vµ thùc hiÖn lîi Ých cña giai cÊp m×nh.
+QCND tham gia vµo qui tr×nh sx vËt chÊt lµm cho cña c¶i trong xh ngµy cµng nhiÒu dÉn ®Õn ph©n ho¸ giai cÊp m¹nh mÏ vµ lµm cho bïng næ ®iÒu chØnh xh vµ còng chÝnh QCND tham gia vµo qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh ®ã ®Ó thÓ hiÖn quyÒn lµm chñ cña minh.
-QCND lµ lùc l­îng ®«ng ®¶o nhÊt trong xh. C¬ chÕ thùc thi quyÒn lùc chÝnh trÞ bªn c¹nh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp thèng trÞ th× ph¶i b¶o ®¶m cho lîi ichs cña toµn xh mµ trong ®ã QCND chiÕm ®¹i ®a sè.
-Trong chÕ ®é XHCN, nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn lùc chÝnh trÞ th«ng qua hÖ thèng §¶ng, nhµ n­íc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ xh hoÆc c¸ nh©n. Th«ng qua bÇu cö, bÇu ®¹i diÖn vµo c¬ quan cña nhµ n­íc §¶ng, tÝnh chÊt CT-XH ®Ó thùc hiÖn quyÒn lùc chÝnh trÞ, b¶o vÖ lîi Ých cña QCND.
-Mäi chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ph¶i nh»m b¶o vÖ cho lîi Ých cña nh©n d©n.
 
C©u 16:Tr×nh bÇy vÊn ®Ò ®æi míihÖ thèn chÝnh trÞ ë n­íc ta hiÖn nay theo näi dung cÊu tróc vµ c¬ chÕ thùc hiÖn quyÒn lùc chÝnh trÞ.
CÊu tróc quyÒn lùc nhµ n­íc bao gåm c¸c yÕu tè cña hÖ thèng chÝnh trÞ:
-§¶ng cÇm quyÒn.
-Nhµ n­íc.
-Tæ chøc chÝnh trÞ xh.
VËy, vÊn ®Ò ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ ë n­íc ta hiÖn nay lµ:
1.V× ph¶i ®«Ø míi hÖ thèng chÝnh trÞ:
-NÕu nh×nh nhËn tõ gãc ®é theo n«i dung cÊu tróc vµ c¬ chÕ thùc hiÖn QLCT, th× ph¶i ®æi míi thèng chÝnh trÞ v×:
+Trong thêi kú qu¸ ®é tiÕn lªn CNXH ë n­íc ta, toµn bé QL thuéc vÒ nh©n d©n d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n VN. Mäi ®­êng lèi, chñ tr­¬ng §¶ng ®Òu lµ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t nhu cÇu lîi Ých chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n.
+HiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn mastery( quyÒn lùc ) cña nh©n d©n phô thuéc vµo c¸c nh©n tè cÊu tróc nªu trªn vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng .
VËy ®iÓm ta kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ. Do:
.Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña c¸c nh©n tè trong hÖ thèng th× viÖc b¶o ®¶m quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n cßn tån t¹i vµ thiÒu sãt ( nguyªn nh©n chñ yÕu ).
.Bé m¸y tæ chøc cña c¸c nh©n tè trong hÖ thèng rÊt cång kÒnh.
.Chøc n¨ng cña c¸c nh©n tè trong hÖ thèng kh«ng ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng ( mµ phæ biÕn lµ sù lÊn s©u gi÷a §¶ng vµ Nµ n­íc ).
2.Néi dung ®æi míi:
C¶i c¸ch vµ chØnh ®èn §¶ng:
+Chó ý ®Õn tiÕn hµnh trªn th× tr­íc hÕt ph¶i cñng cè vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trªn tiÒn ®Ò ®æi míi, d©n chñ ho¸ b¶n th©n tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña §¶ng. §¶ng ph¶i ®­îc kiÖn toµn ®ñ m¹nh c¶ vÒ phÈm chÊt lÉn n¨ng lùc ®Ó gi÷ vai trß l·nh ®¹o ®iÒu tra toµn bé xh. §¶ng thùc hiÖn vai trß nµy b»ng viÖc ®­a ra chñ tr­¬ng chÝnh trÞ ®óng ®¾n, ®­êng lèi vµ ®Þnh h­íng ...  
+CÇn ph©n chai râ rµng chøc n¨ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §¶ng ta tæ chøc thÓ hiÖn lîi Ých cña toµn d©n, l·nh ®¹o vÒ mÆt chÝnh trÞ chø kh«ng ph¶i tæ chøc n¾m QLNN.
-Sù l·nh ®¹o chÝnh trÞ cña §¶ng ®­îc thùc hiÖn b»ng:
+Tuyªn tr×nh, giai ®o¹n, thuyÕt phôc ®Ó quÇn chóng thÊy râ tÝnh ®unga ®¾n trong c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh trÞ cña m×nh tõ ®ã quÇn chóng sÏ tù gi¸c thùc hiÖn.
+Sù titiªn phong, g­¬ng mÉu cña §¶ng viªn, tæ chøc c¬ së §¶ng.
+KiÓm tra giøi thiÖu §¶ng viªn ­u tó vµo c¸c c¬ quan l·nh ®¹ocña §¶ng vµ nhµ n­íc ( th«ng qua bÇu cö ).
+ChØ ®¹o chÝnh quyÒn nhµ n­íc ®Òu c¶i c¸ch nguån lùc nh»m thùc hiÖn môc tiªu.
VËy trong ®iÒu kiÖn ®¶ng cÇm quyÒn, mäi ho¹t ®éng cña §¶ng vµ tæ chøc n»m trong khu«n khæ cña ph¸p luËt.
-C¶i c¸ch vµ ®æi míi nhµ n­íc CNXHCNVN:
§æi míi nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn trªn ®Þnh h­íng XHCN. Nhµ n­íc thÓ chÕ ho¸ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng thµnh c¸i QPPL ®Ó ®iÒu chØnh hµnh vi cña c¸ nh©n, tÝnh chÊt XH. Do vËy ®æi míi lµ cÇn thiÕt.
+X©y dùng nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n, lÊy c¸ch m¹ng giai cÊp CN-ND-TT lµm nÒn t¶ng. §Èy m¹nh d©n chñ ho¸ mäi mÆt cña ®êi sèng X, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n cã ®iÒu kiÖn tham gia vµo trong viÖc qu¶n lý XH.
+Qu¶n lý nhµ n­íc lµ thèng nhÊt, cã sù ph©n I vµo phèi hîp gi÷a c¸c chÝnh quyÒn nhµ n­íc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lËp ph¸p-hiÕn ph¸p-t­ ph¸p. §iÒu kiÖn kh¸ch quan ®Ó thèng nhÊt ë ®©y lµ do toµn bé quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n d­íi sù l·nh dd¹o cña §¶ng céng s¶n VN( tõ ®ã h¹n chÕ l¹m quyÒn cña mét sè chÝnh quyÒn nhµ n­íc ).
+Thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung DC trong tá chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ n­íc.
+T¨ng c­êng ph¸p chÕ XHCN tõng b­íc x©y dùng vµ hoµn thiÖn nhµ n­íc ph¸p quyÒn XHCN trªn c¬ së ph¸p luËt lµ tèi cao, mäi ho¹t ®éng cña c¸ nh©n , tæ chøc ph¶i tu©n theo ph¸p luËt.
+T¨ng c­êng søc lao ®éng cña §¶ng ®èi víi nhµ n­íc.
-C¸i c¸ch hÖ thèng c¸c tÝnh chÊt CT-XH.
+§Ó n©ng cao quyÒn lµm chñ nh©n d©n th× c¸c ®oµn thÓ ph¶i ®­îc d©n chñ ho¸ theo h­íng: ®a d¹ng ho¸ h­n n÷a c¸c h×nh thøc tæ chøc nh»m ®¸p øng tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p trong c¬ cÊu XH d©n c­.
+§¶ng vµ nhµ n­íc cïng bµn b¹c, tham kh¶o ý kiÕn cña MTTQ vÒ nh÷ng qui ®Þnh, quyÕt ®Þnh
+T¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc.
VËy chØ khi nµo d©n mµ tr­íc hÕt lµ Inh©n vµ nh©n d©n lao ®éng thùc sù lµm chñ thÓ cña mäi QL trong Xhd­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng th× CNXH míi cã c¬ së v÷ng ch¾c tån t¹i.
 
C©u 17:§¶ng chÝnh trÞ lµ g×? nªu nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña 1§¶ng chÝnh trÞ ®Ó ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a ®¶ng chÝnh trÞ víi c¸c tæ chøc xh kh¸c.
1.Kh¸i niÖm: ®¶ng chÝnh trÞ lµ 1 tæ chøc chÝnh trÞ liªn kÕt nh÷ng ®¹i diÖn tiªu biÓu nhÊt cña 1 giai cÊp hay tÇng líp xh, dùa trªn 1 hÖ t­ t­ëng hay quan ®iÓm chÝnh trÞ nhÊt ®Þnh, thÓ hiÖn lîi Ých cña giai cÊp hay tÇng líp xh Êy, h­íng tíi viÖc giµnh, gi÷, sö dông, qu¶n lý nhµ n­íc ®Ó ®¹t tíi nh÷ng môc tiªu, lý t­ëng nhÊt ®Þnh ph¶n ¸nh lîi Ých cña giai cÊp hay tÇng líp xh Êy.
2.C¸c ®Æc ®iÓm ph©n biÖt:


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Đây là bộ đề cương gồm 60 câu hỏi được tổng hợp qua các kì thi môn chính trị học, những câu hỏi này đã được trả lời với đáp chính xác.nội dung bộ đề cương này như sau: câu 1: chính trị học? mối quan hệ giữa chính trị và chính trị học? câu 2:đối tượng nghiên cứu của chính trị học câu 3:chức năng, nhiệm vụ của chính trị học? câu 4: phương pháp nghiên cứu chính trị học câu 5: tư tưởng của tư tưởng chính trị nho gia? ................................................................................. câu 58: mục tiêu nguyên tắc dối ngoại của đảng và nhà nước ta? câu 59: đặc điểm chính sách đối ngoại của nhà nước ta? câu 60: vị thế của việt nam trong quan hệ quốc tế?
777004.doc
Kích thước: 149.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download