bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 737 | Lần tải 61

Bài 2
1 - Nhược điểm của mạng dạng hình sao (Star) là?
[a]--Khó cài đặt và bảo trì
[b]--Khó khắc phục khi lỗi cáp xảy ra, và ảnh hưởng tới các nút mạng khác
[c]--Cần quá nhiều cáp để kết nối tới nút mạng trung tâm
[d]--Không có khả năng thay đổi khi đã lắp đặt
2 - Đặc điểm của mạng dạng Bus?
[a]--Tất cả các nút mạng kết nối vào nút mạng trung tâm (Ví dụ như Hub)
[b]--Tất cả các nút kết nối trên cùng một đường truyền vật lý
[c]--Tất cả các nút mạng đều kết nối trực tiếp với nhau
[d]--Mỗi nút mạng kết nối với 2 nút mạng còn lại
3 - Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác?
[a]--Data, frame, packet, segment, bit
[b]--Data, segment, frame, packet, bit
[c]--Data, packet, segment, frame, bit
[d]--Data, segment, packet, frame, bit
4 - Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ thu được các lợi ích?
[a]--Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích...)
[b]--Quản lý tập trung
[c]--Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rỗi kết hợp lại để thực hiện các công việc lớn
[d]--Tất cả đều đúng
5 - Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là?
[a]--Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical
[b]--Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical
[c]--Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical
[d]--Application, Presentation, Transport, Session, Data Link, Network, Physical
6 - Để kết nối hai máy tính với nhau ta có thể sử dụng?
[a]--Hub
[b]--Switch
[c]--Nối cáp trực tiếp
[d]--Tất cả đều đúng
7 - Chọn chức năng của tầng Presentation?
[a]--Mã hoá dữ liệu và nén dữ liệu
[b]--Cung cấp các dịch vụ mạng người dùng
[c]--Đánh địa chỉ
[d]--Tất cả đều sai
8 - Biễu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary?
[a]--01111101
[b]--01101111
[c]--01011111
[d]--01111110
9 - Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?
[a]--Application
[b]--Presentation
[c]--Session
[d]--Transport
10 - Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
[a]--10100100
[b]--10010010
[c]--11000100
[d]--10101010
Đáp án: 1C 2B 3D 4D 5C 6D 7A 8A 9B 10A
 
Bài 3
1 - Trong mô hình Internet, chuẩn UNICODE (cho việc mã hoá các ký tự) sẽ nằm ở tầng?
[a]--Ứng dụng
[b]--Giao vận
[c]--Mạng
[d]--Liên kết dữ liệu
2 - Khi kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu trên đường điện về tầthoại sẽ thuộc ng?
[a]--Giao vận
[b]--Mạng
[c]--Liên kết dữ liệu
[d]--Vật lý
3 - Theo mô hình OSI, định dạng ảnh JPG nằm ở tầng?
[a]--Ứng dụng
[b]--Phiên
[c]--Trình diễn
[d]--Mạng
4 - Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào?
[a]--Phân tích dữ liệu
[b]--Lọc dữ liệu
[c]--Nén dữ liệu và đóng gói
[d]--Kiểm thử dữ liệu
5 - Đơn vị dữ liệu ở tầng presentation là?
[a]--Byte
[b]--Data
[c]--Frame
[d]--Packet
6 - Khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng?
[a]--Cáp quang
[b]--Cáp UTP thẳng
[c]--Cáp STP
[d]--Cáp UTP chéo (crossover)
7 - Sợi cáp xoắn nối giữa card mạng với hub thì?
[a]--Bấm thứ tự 2 đầu cáp giống nhau
[b]--Đổi vị trí các sợi 1, 2 với sợi 3, 6
[c]--Một đầu bấm theo chuẩn TIA/EIA T-568A, đầu kia theo chuẩn TIA/EIA T568-B
[d]--Tất cả đều sai
8 - Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là?
[a]--Các giao thức
[b]--Các dịch vụ
[c]--Các hệ điều hành mạng
[d]--Các thiết bị mang tải
9 - Hai kiểu máy tính khác nhau có thể truyền thông nếu?
[a]--Chúng cài đặt cùng hệ điều hành mạng
[b]--Chúng tuân thủ theo mô hình OSI
[c]--Chúng cùng dùng giao thức TCP/IP
[d]--Chúng có phần cứng giống nhau
10 - Mô hình OSI tổ chức các giao thức truyền thông thành bao nhiêu tầng?
[a]--3
[b]--5
[c]--7
[d]--9
Đáp án:  1A 2D 3C 4C 5B 6D 7A 8A 9B 10C
 
Bài 6
1 - HTTP làm nhiệm vụ gì?
[a]--Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu từ server chuyển đến client
[b]--Hiển thị các trang Web từ xa trên màn hình và giúp người dùng tương tác với chúng
[c]--Cung cấp giao diện người dùng như các nút bấm, thanh trượt, v.v
[d]--Cung cấp dữ liệu từ server sử dụng giao thức chuyển file (File Transport Protocol)
2 - Trên Internet, email được gửi từ máy nguồn bằng cách thiết lập một kết nối TCP đến một cổng cụ thể trên máy đích. Cổng đó là?
[a]--80
[b]--110
[c]--25
[d]--404
3 - Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), địa chỉ dùng để xác định tiến trình nhận nằm ở?
[a]--Byte 1 và 2
[b]--Byte 3 và 4
[c]--Byte 5 và 6
[d]--Không xác định
4 - Để phát hiện lỗi trong gói tin, người ta sử dụng kỹ thuật?
[a]--Số thứ tự (sequence number)
[b]--Số thứ tự ghi nhận (acknowledgement number)
[c]--Bộ định thời (timer)
[d]--Checksum
5 - Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet?
[a]--TCP/IP
[b]--NetBEUI
[c]--IPX/SPX
[d]--Tất cả
6 - Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong các tầng sau đây?
[a]--Transport
[b]--Network
[c]--Application
[d]--Presentation
7 - Giao thức TCP làm việc ở tầng nào của mô hình OSI?
[a]--Application
[b]--Transport
[c]--Network
[d]--DataLink
8 - Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
[a]--TCP
[b]--ASP
[c]--UDP
[d]--ARP
9 - Các giao thức của tầng giao vận (Transport)?
[a]--Kiểm soát việc truyền tin giữa hai tiến trình trên mạng máy tính
[b]--Kiểm soát nội dung thông điệp trao đổi giữa hai tiến trình và hành vi của mỗi bên khi nhận được thông điệp
[c]--Kiểm soát việc truyền tin giữa hai máy tính trên mạng máy tính
[d]--Kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trên cùng một môi trường truyền
10 - Giả sử trường Length của một gói dữ liệu UDP có giá trị 150. Dữ liệu thực sự sẽ có?
[a]--67 byte
[b]--142 byte
[c]--150 byte
[d]--158 byte
Đáp án:  1A 2C 3A 4D 5D 6A 7B 8C 9A 10B
 
Bài 7
1 - Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), vùng dữ liệu thực sự bắt đầu từ byte thứ?
[a]--9
[b]--8
[c]--5
[d]--4
2 - Checksum trong gói dữ liệu UDP có độ dài?
[a]--4 bít
[b]--8 bít
[c]--16 bít
[d]--32 bít
3 - Vị trí dữ liệu thực sự trong gói dữ liệu TCP bắt đầu từ byte?
[a]--40
[b]--32
[c]--5
[d]--Không xác định
4 - Giả sử thực thể TCP A cần gửi 1500 byte cho thực thể giao vận B. Gói thứ nhất chứa 1000 byte dữ liệu, trường Sequence Number của gói này là 100. Trường Sequence Number của gói thứ hai sẽ là?
[a]--1101
[b]--1100
[c]--500
[d]--501
5 - Với giao thức TCP, bên nhận sẽ thông báo lại cho bên gửi về số lượng tối đa dữ liệu mà nó có thể nhận được. Giá trị này được xác định tại trường?
[a]--Sequence Number
[b]--Acknowledgement Number
[c]--Rcvr Number
[d]--Header length
6 - Sau khi thực thể TCP gửi đi gói SYN segment với trường Sequence Number = 100, nó nhận được gói ACKSYN với truờng Sequence Number = 200. Trường Acknowledgment Number của gói ACKSYN này sẽ là?
[a]--100
[b]--101
[c]--200
[d]--201
7 - Giả sử ứng dụng tạo ra một thông điệp 60 byte. Thông điệp này được đặt trong TCP segment rồi sau đó là IP datagram. Giả sử cả gói TCP lẫn gói IP không có trường dữ liệu đặc biệt (Optional = 0). Trong mỗi IP datagram sẽ chứa bao nhiêu phần trăm dữ liệu thật sự?
[a]--20%
[b]--40%
[c]--60%
[d]--80%
8 - Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu?
[a]--UDP
[b]--TCP


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ Mang & Lời Giải
774879.doc
Kích thước: 2.04 mb
Lần tải: 0 lần
Download