bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 808 | Lần tải 45
  • Download images Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
  • Download images Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
  • Download images Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
  • Download images Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính
  • Download images Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính

1.
Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính.
0
vTHIÊT BI MANG:
2.Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tất cả đều sai
3.Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tất cả đều sai
4.Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
a.Tầng 1
.Tầng 2
c.Tầng 3
d.Tất cả đều sai
5.Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
Tầng 1
Tầng 2
Tầng 3
Tất cả đều sai
6.Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?
a.Tầng 1
.Tầng 2
c.Từ tầng 3 trở lên
d.Tất cả đều sai
7.Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?
1
2
3
4
8.Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?
a.1 collision
.2 collision
c.1 collision/1port
d.tất cả đều đúng
9.Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?
1
2
3
tất cả đều sai
10.Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?
a.1
.2
c.3
d.tất cả đều đúng
11.Thiết bị Router có bao nhiêu collision domain ?
1
2
3
tất cả đều sai
12.Thiết bị router có bao nhiêu Broadcast domain?
a.1
oadcast/1port
.2
c.3
d.4
13.Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?
10
20
100
200
14.Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét ?
a.1000
.2000
c.lớn hơn 1000
d.tất cả đều sai
15.Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào?
Thẳng
Chéo
Kiểu nào cũng được
Tất cả đều sai
16.Thiết bị nào là thiết bị ở tầng Physical: (chọn 2)
a)Switch.
)Cáp truyền dữ liệu.
c)Hub và repeater.
d)Router.
17.Các thiết bị nào thuộc tầng thứ hai trong mô hình OSI:
a)Hu
)Bridge
c)Route
d)Switch
18.Các thiết bị nào thuộc tầng thứ ba trong mô hình OSI:
a)Repeate
)Hu
c)Route
d)Switch
19.Các thiết bị nào thuộc tầng thứ tư trong mô hình OSI:
a)Bridge
)Route
c)Switch
d)Tất cả đều sai
20.Thiết bị Repeater xử lý ở:
a)Tầng 1: Vật lý
)Tầng 2: Data Link
c)Tầng 3: Network
d)Tầng 4 trở lên
21.Thiết bị Hub xử lý ở:
a)Tầng 1: Vật lý
)Tầng 2: Data Link
c)Tầng 3: Network
d)Tầng 4 trở lên
22.Thiết bị Bridge xử lý ở:
a)Tầng 1: Vật lý
)Tầng 2: Data Link
c)Tầng 3: Network
d)Tầng 4 trở lên
23.Thiết bị Router xử lý ở:
a)Tầng 1: Vật lý
)Tầng 2: Data Link
c)Tầng 3: Network
d)Tầng 4 trở lên
24.Thiết bị Switch xử lý ở:
a)Tầng 1: Vật lý
)Tầng 2: Data Link
c)Tầng 3: Network
d)Tầng 4 trở lên
25.Khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể:
a)Đặt tối đa 4 đoạn mạng có máy tính
)Đặt tối đa 5 đoạn mạng có máy tính
c)Đặt tối đa 3 đoạn mạng có máy tính
d)Tất cả đều đúng
26.Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Tạp hợp những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến môn học mạng máy tính và truyền thông giúp sinh viên nắm vững lại được các kiến thức đã được học

768349.pdf
Kích thước: 166.24 kb
Lần tải: 0 lần
Download