bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 798 | Lần tải 50
  • Download images Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Download images Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Download images Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Download images Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
  • Download images Câu hỏi thi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ

CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM
Môn lý thuyết tiền tệ
CÂU DỄ TỪ 1 ĐẾN 70
1.
Chọn câu trả lời đúng nhất?
a)
Tiền là bất cứ những cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng
hoá, dịch vụ hoặc để trả nợ.
)
Tiền là vật ngang giá được chấp nhận chung trong trao đổi.
c)
Tiền là hàng hoá trung gian được sử dụng trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ.
d)
Tiền là giấy có giá trị danh nghĩa ghi trên bề mặt.
2.
Tiền đề khách quan quyết định sự ra đời của tiền?
a)
Xã hội có sự phân chia giai cấp.
)
Xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
c)
Gắn liền với quá trình trao đổi trực tiếp hàng hoá.
d)
Nền sản xuất hàng hoá mở rộng gắn liền với quá trình trao đổi gián tiếp.
3.
Đặc điểm của hàng hoá được chọn làm vật trung gian trong trao đổi?
a)
Có tần suất sử dụng nhiều
)
Là hàng hoá thông dụng
c)
Là hàng hoá mang tính địa phương
d)
Cả ba câu trên
4.
Điều kiện để có quan hệ trao đổi trực tiếp
a)
Cần phải có trời gian đợi chờ trao đổi
)
Hàng hoá đươcj trao đổi qua vật trung gian
c)
Hàng hoá được trao đổi lấy hàng hoá
d)
Cần có sự trùng kép về nhu cầu trao đổi
5.
Tiền qua ngân hàng
a)
Tiền qua các ngân hàng thương mại tạo ra nhằm đáp ứng yêu câud thanh toán của khách
hàng
)
Tiền do các ngân hàng tạo ra
c)
Tiền do các ngân hàng thương mại tạo ra thông qua hoạt động tín dụng kết hợp với
thanh toán không dùng tiền mặt
d)
Không phải câu trên
6.
Tiền tệ có chức năng
a)
Phương tiện thanh toán và phương tiện trao đổi
)
Phương tiện trao đổi,phương tiện tích luỹ và đơn vị đo lường giá trị
c)
Phương tiện trao đổi,phương tiện quốc tế và đơn vị đo lường giá trị
d)
Phương tiện thanh toán,đơn vị đo lường giá trị, phương tiện cất trữ.
7.
Nội dung nào không phải là ưu điểm của tiền qua ngân hàng?
a)
Có thể thanh toán với khối lượng lớn.
)
Dễ kiểm soát được khối lượng tiền trong lưu thông
c)
Giảm thiều được rủi ro trong thanh toán
d)
Giảm chi phí, tiết kiệm thời gian trong thanh toán.
8.
Điều kiện để tiền thực hiện tốt chức năng phương tiện trao đổi
a)
Đảm bảo giá trị tiền tệ được ổn định.
)
Phải có đủ tiền về cơ cấu và tổng số.
c)
Mở rộng thanh toán xuất nhập khẩu
d)
Cả a và
9.
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa?
a)
Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại
)
Ngân hàng thương mại với các chủ thể khác trong nền kinh tế.
c)
Ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp.
d)
Ngân hàng thương mại với hộ gia đình.
10.
Nhân tố nào ảnh hưởng đến việc tích luỹ tiền của công chúng?
a)
Chi phí cơ hội của việc giữ tiền
)
Thu nhập
c)
Chi phí chuyển đổi tài sản tài chính ra tiền
d)
Cả ba nhân tố trên
11.
Khả năng chuyển đổi tài sản tài chính ra tiền nhanh nhất và tiết kiệm nhất được gọi là:
a)
Độ trễ
)
Tính lỏng
c)
Tính khả dụng
d)
Tính hiệu quả của việc chuyển đổi
12.
Thứ tự tính lỏng giảm dần của các tài sản được sắp xếp như sau:
a)
Tiền; Trái phiếu công ty; Trái phiếu chính phủ; Cổ phiếu
)
Tiền; Cổ phiếu; Trái phiếu công ty; Trái phiếu chính phủ
c)
Tiền; Trái phiếu chính phủ; Trái phiếu công ty; Cổ phiếu
d)
Tiền; Trái phiếu chính phủ; Cổ phiếu; Trái phiếu
13.
Cơ sở khách quan cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của tín dụng:
a)
Hạn chế của quan hệ góp vốn
)
Đặc điểm của quá trình tuần hoàn vốn
c)
Cả a và
d)
Không xác định thời hạn tín dụng
14.
Nội dung nào không phải là đặc trưng của tín dụng?
a)
Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời về giá trị.
)
Có hoàn trả đúng hạn cả gốc và lãi.
c)
Dựa trên sự tin tưởng của người cho vay và người đi vay.
d)
Không xác định thời hạn tín dụng.
15.
Cơ sở khách quan của tín dụng thương mại.
a)
Sự cách biệt giữa thời gian tiêu thụ và thời gian sản xuất
)
Do hạn chế của quan hệ tín dụng ngân hàng.
c)
Nhu cầu chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa các doanh nghiệp
d)
Thủ tục vay đơn giản nhanh gọn.
16.
Cơ sở khách quan ra đời quan hệ tín dụng tiêu dùng:
a)
Do nhu cầu chi tiêu lớn của các hộ gia đình.
)
Do sự không trùng khớp giữa thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình.
c)
Do tỉ lệ lạm phát tăng nhanh.
d)
Do khả năng tài chính của các hộ gia đình thấp.
17.
Nội dung nào dưới đây là quan hệ tín dụng?
a)
Mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
)
Quan hệ phân phối tài chính giữa các chủ thể.
c)
Mua bán hàng trả góp.
d)
Cả 3 câu trên.
18.
Đặc điểm của các công cụ sử dụng trong quan hệ tín dụng trực tiếp
a)
An toàn cao.
)
Tính lỏng cao
c)
Thu nhập cao
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Giáo trình cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm môn lý thuyết tiền tệ
.pdf 775187.pdf
Kích thước: 226.94 kb
Lần tải: 0 lần
Download