bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 231 | Lần tải 4
  • Download images Cấu Hình DHCP Server - DHCP Replay Agent trong Windows server 2003
  • Download images Cấu Hình DHCP Server - DHCP Replay Agent trong Windows server 2003
  • Download images Cấu Hình DHCP Server - DHCP Replay Agent trong Windows server 2003
  • Download images Cấu Hình DHCP Server - DHCP Replay Agent trong Windows server 2003
  • Download images Cấu Hình DHCP Server - DHCP Replay Agent trong Windows server 2003

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học”
CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT
Part 27 - DHCP Server - DHCP Replay Agent
Chuẩn bị mô hình gồm 4 máy như trong bài Routing, kết nối thông suốt nhau thông qua 3 mạng khác nhau là
172.16.1.0/24, 10.0.1.0/24, 192.168.1.0/24
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
Trong một mạng các máy nhận ra nhau thong qua một giao thức là TCP/IP hay nói cách khác chúng nhận ra nhau
qua địa chỉ IP mà trước đó người quản trị mạng đã gán cho từng máy tính một
Tuy nhiên trong một mạng lớn chuyện này không dễ dàng một chút nào, hãy thử tưởng tượng xem nếu mạng bạn có
đến hàng nghìn máy thì công viêc gán IP thủ công trước kia của chúng ta trở nên kinh khủng, mà việc nhầm lẫn là
điều không thể tránh khỏi
Tuy nhiên Microsoft đã cho ta một công cụ mà qua đó nó đóng vai trò là một dịch vụ cấp phát IP cho các máy tham
gia vào hệ thống mạng được gọi là DHCP
Để khởi tạo dịch vụ DHCP ta phải dùng một máy server cài đặt dịch vụ DHCP lên và máy đó được gọi là DHCP
Server. Các máy khi tham gia hệ thống mạng được DHCP Server cấp phát IP được gọi là DHCP Client
Để máy DHCP Server có thể cấp phát IP cho máy Client ta cần nắm qui trình thuê IP của máy Client như sau:
1)
Đầu tiên máy Client chưa có IP sẽ
oadcasts đến tất cả các máy trong hệ thống mạng một gói tin là
DHCPDISCOVER để yêu cầu cấp phát IP.
2)
Mặc dù tất cả mác máy đều nhận thấy yêu cầu này nhưng duy chỉ có máy DHCP Server mới trả lời cho máy
Client yêu cầu. Khi đó nó sẽ gởi một gói tin DHCPOFFER
oadcasts đến tất cả các máy Client trong hệ thống
mạng để xem IP mà nó sắp gán cho Client yêu cầu có hợp lệ hay không?
3)
Tuy nhiên chỉ có mỗi máy Client yêu cầu địa chỉ IP mới hồi đáp mà thôi, khi đó sẽ
oadcasts một gói tin mới
là DHCPREQUEST đến tất cả các máy trong hệ thống mạng xin được thuê IP này
4)
Sauk hi được gán IP mới thành công máy Client này tiếp tục
oadcasts đến tất cả các máy trong hệ thống
mạng một gói tin mới là DHCPACK nhằm thong báo là nó đang sử dụng IP này
Để cài đặt DHCP Server bạn vào Control Panel -> Add Remove Programs -> Add/Remove Windows
1 of 17
Components
Chọn vào Networking
Chọn tiếp Details... -> Cài dịch vụ DHCP.
Sau đó để chạy DHCP Server bạn vào Start -> Programs -> Administratice Tools -> DHCP
2 of 17
Bây giờ ta xét một mô hình mạng 172.16.1.0/24 mà tại đây ta đã dựng một DHCP Server và tiến hành cấu hình
cho DHCP Server này cấp phát IP cho các máy Client trong cùng mạng với nó
Tại màn hình DHCP nhấp phải vào PC01 chọn New Scope
Đặt tên cho Scope này trong ví dụ tôi đặt là S1
3 of 17
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

hướng dẫn cài đặt và triển khai Cấu Hình DHCP Server - DHCP Replay Agent trong Windows server 2003


.pdf 770733.pdf
Kích thước: 4.33 mb
Lần tải: 0 lần
Download