bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:41 PM | Lần xem 146 | Lần tải 0
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 1:41 PM

Soá HS: 301/………………/HS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------


…………, ngày …… tháng……..năm…….BẢNG KÊ HỒ SƠ


Loại hồ sơ: Cấp sổ BHXH bắt buộc


1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………


2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:……………………………
.doc CapsoBHXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc CapsoBHXH.doc
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download