bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 463 | Lần tải 8

Ở Việt Nam, trong thời gian đầu chỉ số chứng khoán được tính toán sẽ đại diện cho tất cả các cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chỉ số này được tính theo phương pháp trọng số giá trị thị trường, tức dựa vào mức độ chi phối của từng giá trị được sử dụng để tính chỉ số.
Ký hiệu: VN Index; Giá trị cơ sở: 100; Ngày cơ sở: 28/7/2000.
Công thức tính cơ bản:VN Index = Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết hiện tại / Tổng giá trị của các cổ phiếu niêm yết cơ sở x 100
Chỉ số được tính toán và công bố sau mỗi phiên giao dịch. Trong quá trình đó, sự biến động về giá cổ phiếu sẽ làm thay đổi giá trị chỉ số, đồng thời được so sánh tăng giảm đối với phiên giao dịch trước bằng %. Ngoài ra còn có một số nhân tố khác làm thay đổi cơ cấu số cổ phiếu niêm yết như thêm, bớt cổ phiếu giao dịch vào cơ cấu tính toán. Điều này sẽ làm phát sinh tính không liên tục của chỉ số, các trọng số và cơ sở để xác định bình quân thị trường số chia đã thay đổi. Do đó, số chia mẫu số trong công thức tính chỉ số trên phải được điều chỉnh nhằm duy trì tính liên tục cần có của chỉ số.
Nguyên tắc điều chỉnh được tính như sau: số chia mới d = Tổng giá trị thị trường các cổ phiếu sau khi thay đổi / Tổng giá trị thị trường các cổ phiếu trước khi thay đổi x số chia cũ Cụ thể, trong trường hợp có cổ phiếu mới được đưa vào niêm yết, số chia mới được tính như sau: d = Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết cũ + giá thị trường của cổ phiếu mới niêm yết/ Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết cũ x số chia cũ
Ví dụ tính toán chỉ số cụ thể các phiên giao dịch:

Kết quả phiên giao dịch đầu tiên ngày 28 tháng 7 năm 2002
Tên Cty
Tên cổ phiếu
Giá thực hiện
Số lượng CK niêm yết
Giá trị thị trường
Cơ điện lạnh
REE
16000
15.000.000
240.000.000.000
Cáp VL VT
SAM
17000
12.000.000
204.000.000.000
Tổng:444.000.000.000
VN Index = 444.000.000.000 / 444.000.000.000 x 100 = 100

Vào ngày 2 tháng 8 kết quả giao dịch như sau:
Tên Cty
Tên cổ phiếu
Giá thực hiện
Số lượng CK niêm yết
Giá trị thị trường
Cơ điện lạnh
REE
16600
15.000.000
249.000.000.000
Cáp VL VT
SAM
17500
12.000.000
210.000.000.000
Tổng:459.000.000.000
VN Index = 459.000.000.000 / 444.000.000.000 x 100 = 103,38
Ngày 4-8-00 có thêm hai loại cổ phiếu Hapaco HAP và Transimex TMS được đưa vào giao dịch, do đó ta phải tìm số chia mới.

Vào ngày 4 tháng 8 kết quả giao dịch như sau:
Tên Cty
Tên cổ phiếu
Giá thực hiện
Số lượng CK niêm yết
Giá trị thị trường
Cơ điện lạnh
REE
16900
15.000.000
253.500.000.000
Cáp VL VT
SAM
17800
12.000.000
213.600.000.000
Gấy HP
HAP
16000
1.008.000
16.128.000.000
Transimex
TMS
14000
2.200.000
30.800.000.000
Tổng:514.028.000.000
Điều chỉnh số chia mới d: d = d0 x Pree.Qree + Psam.Qsam + Phap.Qhap + Ptms.Qtms / Pree.Q.ree + Psam.Qsamd = 514.028.000.000 / 467.100.000.000 x 444.000.000.000 = 488.607.219.010VNIndex = 514.028.000.000 / 488.607.219.010 x 100 = 105,2


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Ở Việt Nam, trong thời gian đầu chỉ số chứng khoán được tính toán sẽ đại diện cho tất cả các cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chỉ số này được tính theo phương pháp trọng số giá trị thị trường, tức dựa vào mức độ chi phối của từng giá trị được sử dụng để tính chỉ số.
.doc 777181.doc
Kích thước: 50.32 kb
Lần tải: 0 lần
Download