bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 222 | Lần tải 0
  • Download images Các bài tập Microsoft .NET
  • Download images Các bài tập Microsoft .NET
  • Download images Các bài tập Microsoft .NET
  • Download images Các bài tập Microsoft .NET
  • Download images Các bài tập Microsoft .NET

Các bài tập Microsoft .NET
1
MỤC LỤC
Bài 1 Microsoft .NET Framework.................................................................................2
Bài 2 Visual Studio.NET .............................................................................................13
Bài 3 Những khác biệt giữa VB.NET với VB6...........................................................37
Bài 4 Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần I)..................................59
Bài 5 Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần II) ................................68
Bài 6 Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần III)...............................82
Bài 7 Những chức năng Đối Tượng mới của VB.NET (phần IV)...............................95
Bài 8 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần I)..............112
Bài 9 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần II).............124
Bài 10 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần III).........134
Bài 11 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần IV).........144
Bài 12 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần V) ..........161
Các bài tập Microsoft .NET
2
Bài 1
Microsoft .NET Framework
Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2
Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files:

EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe

EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe

EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe

EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe
Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folde
trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP).
Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe,
EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe

EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe
để
Unzip
chúng
vào
chung
một
folde
trong
một
harddisk
(eg:
E:\CD
).
Việc Unzip files có thể rất lâu, bạn phải kiên nhẫn chờ cho đến khi nó kết
thúc.
Nếu
không,
khi
cài
đặt

thể

than
phiền

thiếu
files.
Kế đó, trước hết chạy Setup.exe của Windows Component Update như
dưới đây, click No khi Warning dialog hiện ra:
Tiếp theo, chạy Setup.exe của Visual Studio.NET:
Bạn nên có CPU Pentium III, 500MHz trở lên, với 256 MB RAM và ít
nhất 10GB Harddisk. Về OS bạn nên dùng Windows 2000 (Professional
Các bài tập Microsoft .NET
3
hay Server) hay Windows XP. Lý do chính là các versions Windows này
hổ trợ Unicode và có Internet Information Server (IIS) hổ trợ ASPX để ta
dùng cho ASP.NET.
Mở các Samples của QuickStart
Trước khi expand Samples của Quickstart bạn cần phải cài đặt IIS. Nếu
chưa làm việc ấy bạn bỏ CD của Windows2000 hay WindowsXP vào để
install IIS component.
QuickStart Samples của .NET Framework chứa các giải thích căn bản và
nhiều
thí
dụ.
Để
expand
các
Samples
doubleclick
Webpage
Starthere.htm như trong hình dưới đây:
Khi trang Web của QuickStart hiện ra, click QuickStart, tutorials and
samples rồi sau đó theo chỉ dẫn từng bước.
Trang
Framework
SDK
QuickStart
Tutorials
cho
ta
các
ài
tập
của
ASP.NET, Windows Forms và How Do I...
Nhớ để nguyên các folders của Unzipped files (E:\CD, E:\CD\WINCUP),
đừng delete chúng, vì .NET sẽ còn dùng chúng. Ngoài ra, nếu sau này
.NET bị co
upted vì conflict với các application software khác, bạn có
thể cài đặt .NET lại.
Giới hạn của Software Tools hiện giờ
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

<p>B&agrave;i 1 Microsoft .NET Framework , B&agrave;i 2 Visual Studio.NET , B&agrave;i 3 Những kh&aacute;c biệt giữa VB.NET với VB6 , B&agrave;i 4 Những chức năng Đối tượng mới của VB.NET (phần 1) , B&agrave;i 5 Những chức năng Đối tượng mới của VB.NET (phần 2) , B&agrave;i 6 Những chức năng Đối tượng mới của VB.NET (phần 3) , B&agrave;i 7 Những chức năng Đối tượng mới của VB.NET (phần 4) , B&agrave;i 8 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 1) , B&agrave;i 9 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 2) , B&agrave;i 10 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 3) , B&agrave;i 11 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 4) , B&agrave;i 12 Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ vủa VB.NET (phần 5).</p>
770586.pdf
Kích thước: 1.72 mb
Lần tải: 0 lần
Download