bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:39 PM | Lần xem 3636 | Lần tải 1149
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:39 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng Anh lớp 8 được VnDoc.com sưu tầm v&agrave; đăng tải gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh v&agrave; qu&yacute; thầy c&ocirc; gi&aacute;o c&oacute; thể tham khảo v&agrave; c&oacute; t&agrave;i liệu &ocirc;n tập, l&agrave;m đề thi hay ra c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra sử dụng tr&ecirc;n lớp hiệu quả.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;">C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng Anh lớp 8</h2>
<p style="text-align: center;"><img title="C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng Anh lớp 8" src="http://i.vndoc.com/data/image/2015/05/07/cac-bai-nghe-tieng-anh-lop-8.jpg" alt="Hệ thống file nghe audio Tiếng Anh lớp 8" width="630" height="303" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tiếng Anh l&agrave; m&ocirc;t m&ocirc;n học kh&oacute; v&agrave; cần c&oacute; nhiều phương ph&aacute;p gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh học tập hiệu quả. Nhằm n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh <strong>ph&aacute;t triển to&agrave;n diện Tiếng Anh</strong>, c&aacute;c file nghe trong chương tr&igrave;nh Tiếng Anh phổ th&ocirc;ng lớp 8 được thiết kế gi&uacute;p học sinh học b&agrave;i tốt hơn, mang đến những<strong> phản xạ Tiếng Anh</strong> nghe - n&oacute;i tốt, từ đ&oacute;, x&acirc;y dựng những vi&ecirc;n gạch vững ch&atilde;i cho con đường học Tiếng Anh sau n&agrave;y. Kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh học tập hiệu quả, qu&yacute; thầy c&ocirc; cũng c&oacute; thể sử dụng file nghe để l&agrave;m đề thi, b&agrave;i kiểm tra một c&aacute;ch chủ động v&agrave; s&aacute;ng tạo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng anh lớp 8</strong> được ghi &acirc;m bằng giọng n&oacute;i Tiếng Anh chuẩn, gi&uacute;p c&aacute;c em l&agrave;m quen v&agrave; n&acirc;ng cao kỹ năng Tiếng Anh. File nghe chia l&agrave;m từng b&agrave;i, t&ugrave;y theo unit bạn cần m&agrave; mở file tương ứng l&ecirc;n.</p>
<p style="text-align: justify;">C&aacute;c bạn c&oacute; thể sử dụng c&ocirc;ng cụ<a href="http://down.vn/free-mp3-cutter-and-editor-download" rel="nofollow" target="_blank"> MP3 Cutter and Editor (miễn ph&iacute;)</a> để cut file audio v&agrave; c&oacute; những đoạn nghe cần thiết.</p>
.rar bai-nghe-lop-8.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar bai-nghe-lop-8.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download