bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:38 PM | Lần xem 2966 | Lần tải 549
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:38 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng Anh lớp 6 được VnDoc.com sưu tầm v&agrave; đăng tải, nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh &ocirc;n tập Tiếng Anh chủ động v&agrave; hiệu quả.&nbsp;C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng Anh lớp 6 tổng hợp c&aacute;c file audio được d&ugrave;ng trong chương tr&igrave;nh học, mời c&aacute;c bạn tham khảo.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;">C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng Anh lớp 6</h2>
<p style="text-align: center;"><img src="http://i.vndoc.com/data/image/2015/04/28/cac-bai-nghe-tieng-anh-lop-6.jpg" alt="C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng Anh lớp 6" width="600" height="551" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chương tr&igrave;nh Tiếng Anh lớp 6</strong> được x&acirc;y dựng nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh ph&aacute;t triển đầy đủ kỹ năng <em>Nghe - N&oacute;i - Đọc - Viết,</em> đặc biệt l&agrave; hai kỹ năng Nghe v&agrave; N&oacute;i, từ đ&oacute;, c&aacute;c em c&oacute; nền tảng tốt để học Tiếng Anh n&acirc;ng cao sau n&agrave;y. Do vậy, c&aacute;c b&agrave;i nghe tr&ecirc;n lớp l&agrave; t&agrave;i liệu kh&ocirc;ng thể thiếu, gi&uacute;p c&aacute;c em luyện nghe v&agrave; c&oacute; phản xạ giao tiếp tốt. C&aacute;c b&agrave;i học trong s&aacute;ch gồm nhiều chủ đề v&agrave; gần gũi xung quanh cuộc sống của c&aacute;c em. Khi học, c&aacute;c em sẽ kh&ocirc;ng cảm thấy nh&agrave;m ch&aacute;n v&agrave; c&oacute; thể cảm nhận cuộc sống mu&ocirc;n m&agrave;u, mu&ocirc;n vẻ một c&aacute;ch t&iacute;ch cực.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c b&agrave;i nghe Tiếng Anh lớp 6</strong> được VnDoc.com sưu tầm l&agrave; c&aacute;c b&agrave;i nghe nằm trong chương tr&igrave;nh Tiếng Anh lớp 6. Hy vọng với t&agrave;i liệu n&agrave;y, c&aacute;c em sẽ &ocirc;n tập Tiếng Anh tốt hơn, cũng như qu&yacute; thầy c&ocirc; c&oacute; thể sử dụng để x&acirc;y dựng b&agrave;i thi, b&agrave;i kiểm tra một c&aacute;ch hiệu quả.</p>
.rar bai-nghe-lop-6.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar bai-nghe-lop-6.rar
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download