bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:35 PM | Lần xem 595 | Lần tải 186
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:35 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>Building Skills For The TOEFL iBT Beginning (PDF+Audio) l&agrave; t&agrave;i liệu luyện thi TOEFL hữu &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn đang c&oacute; &yacute; định luyện thi TOEFL. S&aacute;ch được chia ra nhiều cấp độ từ cơ bản đến n&acirc;ng cao, ph&ugrave; hợp với nhiều bạn.&nbsp;Building Skills For The TOEFL iBT Beginning gi&uacute;p c&aacute;c bạn n&acirc;ng cao c&aacute;c kỹ năng Tiếng Anh hiệu quả.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;">Building Skills For The TOEFL iBT Beginning (PDF+Audio)</h2>
<p style="text-align: center;"><img style="vertical-align: middle;" src="http://i.vndoc.com/data/image/2015/04/03/building-skills-for-the-toefl-ibt-beginning.jpg" alt="Building Skills For The TOEFL iBT Beginning" width="382" height="534" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Building Skills For The TOEFL iBT Beginning (PDF+Audio)</strong> chia l&agrave;m nhiều tr&igrave;nh độ &ocirc;n luyện TOEFL, phần kĩ năng đọc chia th&agrave;nh c&aacute;c đoạn văn ngắn v&agrave; b&agrave;i đọc ho&agrave;n chỉnh, c&oacute; giải nghĩa b&ecirc;n cạnh, gi&uacute;p c&aacute;c bạn th&iacute;ch ứng dần dần với c&aacute;c b&agrave;i Reading test. Phần nghe chia th&agrave;nh những chủ đề thường gặp, từ đời sống sinh vi&ecirc;n đến khoa học, hội thoại đến b&agrave;i giảng với giọng r&otilde; r&agrave;ng, dễ nghe.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Building Skills For The TOEFL iBT Beginning&nbsp;</strong>của c&aacute;c t&aacute;c giả Paul Edmunds, Nancie Mckinnon, Jeff Zeter. S&aacute;ch&nbsp;gi&uacute;p c&aacute;c bạn n&acirc;ng cao 4 kỹ năng: Nghe, N&oacute;i, Đọc, Viết với c&aacute;c hướng dẫn, v&iacute; dụ cho tất cả c&aacute;c c&acirc;u hỏi, lời khuy&ecirc;n của t&aacute;c giả.&nbsp;Trong file tải về, c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; 1 file s&aacute;ch v&agrave; 4 file tương ứng với c&aacute;c kỹ năng (<em>TOEFL Reading,&nbsp;</em><span><em>TOEFL Listening,&nbsp;</em><span><em>TOEFL writing,&nbsp;</em><span><em>TOEFL speaking</em>)</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Những n&eacute;t ch&iacute;nh của bộ s&aacute;ch</strong> <strong>Building Skills For The TOEFL iBT Beginning</strong>:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 1.5em;">B&agrave;i thực h&agrave;nh cho từng loại c&acirc;u hỏi.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">C&aacute;c b&agrave;i tập hướng dẫn kỹ năng ghi ch&uacute; (note taking).</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Những đoạn văn mẫu c&oacute; ch&uacute; th&iacute;ch gi&uacute;p hiểu v&agrave; nhớ từ vựng (k&egrave;m phần giảng giải về từ mới).</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">B&agrave;i thực h&agrave;nh chọn lọc gi&uacute;p củng cố những kỹ năng l&agrave;m b&agrave;i thi.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">B&agrave;i thi thực h&agrave;nh như tương ứng với đề thi TOEFL ch&iacute;nh thức.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Answer Keys.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Phần Transcript ghi lại tất cả nội dung phần luyện nghe v&agrave; c&aacute;c b&agrave;i tập kết hợp.</span></li>
<li><span style="line-height: 1.5em;">Phần nghe gồm hơn 120 b&agrave;i hội thoại v&agrave; b&agrave;i n&oacute;i mẫu, cũng như hơn 40 c&acirc;u trả lời mẫu cho c&aacute;c b&agrave;i tập Speaking.</span></li>
</ul>
.rar Building-Skills-for-the-T ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar Building-Skills-for-the-T ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download