bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 1927 | Lần tải 678
  • Download images Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)
  • Download images Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)
  • Download images Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)
  • Download images Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)
  • Download images Bộ đề TOÁN RỜI RẠC ( Ôn Thi Cao Học CNTT Ngành Khoa Học Máy Tính)

ĐẠI HỌC QUẢNG NGÃI
BỘ
ĐỀ
TOÁN
RỜI
RẠC
Dùng cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin
và cho thí sinh luyện thi cao học ngành Khoa học máy tính
Biên soạn: BÙI TẤN NGỌC
- 10/2011 -
Toán rời rạc - Tài liệu dùng để luyện thi cao học ngành Khoa học máy tính
Bài toán đếm
Bài 1.
Đếm số n gồm 2 chữ số, nếu:
a.
n chẵn
Gọi AB là số thỏa mãn yêu cầu
Vậy A có 9 cách chọn {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
(không chọn 0, vì chọn 0 thì số này có 1 chữ số)
B có 5 cách chọn {0, 2, 4, 6, 8}
Theo nguyên lý nhân, ta có : 9 x 5 = 45
số
.
n lẻ gồm 2 chữ số khác nhau
Gọi AB là số thỏa mãn yêu cầu
Vì là số lẻ, nên B có 5 cách chọn {1, 3, 5, 7, 9}
Sau khi ta chọn B, thì A có 8 cách chọn
Theo nguyên lý nhân, ta có : 5 x 8 = 40
số
c.
n chẵn gồm 2 chữ số khác nhau
Gọi AB là số thỏa mãn yêu cầu
Khi B = {0}. A có 9 cách chọn {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Số cách chọn trong trường hợp này là : 9 cách
Khi B = {2, 4, 6, 8}. A có 8 cách chọn
Số cách chọn trong trường hợp này là : 4 x 8 = 32 cách
Theo nguyên lý cộng,
ta có :
9 + 32 = 41
số
Cách khác:
Theo câu a ta có 45 số n chẵn. Ta có 4 chữ số chẵn gồm 2 chữ số giống
nhau: 22, 44,
66, 88. => 45 – 4 = 41 số n chẵn gồm 2 chữ số khác nhau.
: {0, 1, 2, 3, 4, 5}
a.
abc
a
{1, 2, 3, 4, 5}.
ấn Ngọc
uitanngocqn@gmail.com
1
Toán rời rạc - Tài liệu dùng để luyện thi cao học ngành Khoa học máy tính
a xong,
a)
Sau k
a,
c
a, b)
.
abc
c
: {0, 2, 4}.
+ Khi c
a
như sau:
c =0, a
{1, 2, 3, 4, 5}.
a, c
+ Khi c
c
a
như sau:
c, a
c
a, c
c
a)
Bài 3.
Có bao nhiêu xâu khác nhau có thể lập được từ các chữ cái trong từ
MISSISSIPI, COMPUTER yêu cầu phải dùng tất cả các chữ?
Từ
MISSISSIPI có chứa : 1 từ M, 4 từ I, 4 từ S và 1 từ P
Số xâu khác nhau là :
10!
1!.4!.4!.1!
Xâu COMPUTER
, nên lập được 8! xâu.
ấn Ngọc
uitanngocqn@gmail.com
2
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Tài liệu dành cho các bạn ôn thi cao học môn Toán rời rạc ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH


.pdf 771096.pdf
Kích thước: 5.02 mb
Lần tải: 2 lần
Download