bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 640 | Lần tải 55
Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ

Câu 1. Đặc điểm nào sau đây đúng với với cổ phiếu ưu đãi
Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thông thường Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh Có thời hạn hoàn trả tiền gốc 1và 2 Câu 2. Lãi suất
Phản ánh chi phí của việc vay vốn Phản ánh mức sinh lời từ đồng vốn cho vay cả 1và 2 Câu 3. Ngân hàng nào là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Ngân hàng Ngoại Thương Ngân hàng đầu tư phát triển Ngân hàng Sacombank Câu 4. Để lập quỹ dự phòng bắt buộc, doanh nghiệp phải lấy từ nguồn nào sau đây
Doanh thu Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận ròng Vốn pháp định Câu 5. Chính sách tiền tệ không sử dụng công cụ
Nghiệp vụ thị trường mở Tái chiết khấu thương phiếu Tỷ lệ dự trữ quá mức Câu 6. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế
Tiền học phí Tiền gửi thanh toán Sec Câu 7. Xác định điểm vòng quay vốn của một doanh nghiệp biết ROA = 8%, tỷ suất lợi nhuận ròng = 5%, tổng tài sản = 8 tỷ
1.60 2.05 2.50 4.00 Câu 8. Mục đích chính của bảo hiểm là
Huy động vốn để đầu tư trên thị trường tài chính ổn định kinh doanh và đời sống cho người mua bảo hiểm Cả 1 và 2 Câu 9. Khi thực hiện chức năng nào sau đây, tiền không cần hiện diện thực tế
Thước đo giá trị Phương tiện thanh toán Phương tiện trao đổi Phương tiện cất trữ Câu 10. Biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất để bù đắp bội chi NSNN ở VN trong những năm 1990
Phát hành tiền Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở Phát hành tín phiếu NHTW Vay nợ Câu 11. Nhà nước phát hành trái phiếu kho bạc thời hạn 5 năm, trả lãi hàng năm, đó là lãi suất
Đơn và danh nghĩa Đơn va thực Ghép và danh nghĩa Ghép và thực Câu 12. Hạng mục nào sau đây không đựơc tính vào nguồn vốn huy động của Ngân hàng
Bảo lãnh tín dụng Tiền gửi có kì hạn Hợp đồng mua lại Phát hành trái phiếu Câu 13. Trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu được xác định bằng
Giá mở cửa của ngày hôm trước Giá đóng cửa của ngày hôm trước Giá bình quân của ngày hôm trước Giá bình quân của ngày liền kề ngày hôm trước Câu 14. Người nộp thuế và người chịu thuế là một trong
Thuế tài sản Thuế hàng hoá, dịch vụ Cả 1 và 2 Câu 15. Trên thị trường tiền tệ , người ta buôn bán
Các loại cổ phiếu Trái phiếu kho bạc Tín phiếu kho bạc Tất cả Câu 16. Tính hiệu quả trong tiêu thức xây dựng hệ thống thuế hiện đại được hiểu là
Giảm tối thiểu những tác động tiêu cực của thuế trong phân bổ nguồn lực vốn đã đạt hiệu quả Tổng số thuế thu được nhiều nhất với chi phí thu thuế của cơ quan thuế là thấp nhất Chi phí gián tiếp của người nộp thuế là thấp nhất 1và 3 2 và 3 Tất cả Câu 17. Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng thì tiền tệ đã phát huy chức năng
Trao đổi Thanh toán Thước đo giá trị Cất trữ cho công nhân đứng Câu 18.Tiền nộp bảo hiểm xã hội máy được doanh nghiệp tính vào
Lợi nhuận doanh nghiệp Chi phí sản xuất Quỹ phúc lợi khen thưởng Chi phí quản lí doanh nghiệp Câu 19. Các hoạt động sử dụng vốn của NHTM bao gồm
Cung cấp dịch vụ thanh toán Cho vay ngắn hạn và dài hạn Cả Câu 20. Quỹ tài chính của công ty bảo hiểm thương mại không hình thành từ
Sự hỗ trợ của NSNN Phí bảo hiểm Lãi đầu tư 2 và 3 Câu 21. Sức mua của đồng tiền Việt Nam bị giảm sút khi
Đồng đôla Mĩ lên giá Giá cả trung bình tăng Cả Câu 22. Giá trị gia tăng để tính thuế VAT của doanh nghiệp được tính bằng tổng doanh thu
Trừ đi chi phí lao động và vốn Trừ đi khấu hao Trừ đi giá trị hàng hoá mua ngoài 1 và 3 Câu 23. Bảo hiểm thuộc loại
Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài chính có hoàn trả Quan hệ tài chính không hoàn trả Câu 24. Nếu NHTW muốn thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, NHTW có thể
Tăng dự trữ bắt buộc Mua chứng khoán trên thị trường mở Hạ lãi suất tái chiết khấu 1 và 2 Câu 25. Để đánh giá hiệu quả chi NSNN, người ta có thể sử dụng chỉ tiêu nào dưới đây
Thời gian thu hồi vốn Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư Chỉ số tăng GDP 4.
Câu 30. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế
Tiền học phí Tiền gửi thanh toán Thuế Câu 31. Hình thức đầu tư nào có mức sinh lời cao hơn
Mua kì phiếu ngân hàng kì hạn 12 tháng, lãi suất 0.7%/ tháng, thanh toán cả gốc và lãi một lần vào cuối kì, nửa năm ghép lãi một lần Gửi tiết kiệm ngân hàng kì hạn 1 năm với lãi suất 8.5%/ năm, vốn và lãi trả cuối kì Không xác định được Câu 32. Công cụ chính sách tiền tệ nào giúp NHTW có sự chủ động cao nhất
Dự trữ bắt buộc Lãi suất tái chiết khấu Thị trường mở Cả Câu 33. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền hàng hoá đó phải
Do chính phủ sản xuất ra Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện lưu thông Được hỗ trợ bằng vàng hoặc bạc 2 và 3 Câu 34. Số nhân tiền tăng lên khi
Các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt tăng lên Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức Hoạt động thanh toán bằng thẻ trở nên phổ biến hơn 2 và 3 Câu 35. Người nộp thuế và ngươi chịu thuế là một trong
Thuế tài sản Thuế thu nhập Cả Câu 36. Tiền gửi tiết kiệm ở VN
Được bảo hiểm nếu tiền gửi là đồng VN Được bảo hiểm nếu là đồng $ Cả Câu 37. Thông thường chủ sở hữu doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả ưa chuộng hình thức vay nợ hơn phát hành cổ phiếu phổ thông, lí do quan trọng nhất là
Không muốn chia sẻ quyền quản lí công ty Lợi ích từ đòn bẩy tài chính Phân tán rủi ro Câu 38. Khi thực hiện chính sách tiền tệ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với
ốn định lãi suất Tạo công ăn việc làm ổn định giá cả Cả Câu 39. Thông thường giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất được áp dụng theo
Bảng giá tối thiểu của nhà nước Giá thị trường Giá hợp đồng Cả Câu 40. Tín dụng thuộc loại
Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài chính có hoàn trả Quan hệ tài chính nội bộ Câu 41. Trên thị trường vốn người ta mua bán
Trái phiếu ngân hàng Chứng chỉ tiền gửi Thương phiếu Cả Câu 42. Mức độ vay nợ của NSNN phụ thuộc trực tiếp vào những yếu tố nào sau đây
Nhu cầu chi tiêu của Chính phủ Tổng sản phẩm quốc nội Hiệu quả chi tiêu của chính phủ 1 và 2 Cả 3 Câu 43. Trong điều kiện nền kinh tế có lạm phát, người nào sau đây có lợi
Người đi vay tiền Người gửi tiền Người giữ ngoại tệ 1 và 3 2 và 3 Câu 44. Vốn điều lệ của NHTM
Xuất hiện ngay từ khi ngân hàng thành lập Được huy động từ phát hành cổ phiếu và trái phiếu Cả Câu 45. Tiền dự trữ bắt buộc của NHTM gửi ở NHNN VN hiện nay
Phụ thuộc vào quy mô cho vay của NHTM Để đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Thực thi chính sách tiền tệ
1


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Bộ đề thi môn lý thuyết tài chính tiền tệ
.doc 777338.doc
Kích thước: 109.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download