bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM | Lần xem 349 | Lần tải 33

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
Môn: Tiếng Anh
Lớp: 2 - Đề số 1
Họ và tên ………………………………………….…Lớp…..……… Điểm…………
I. Read and match
1.
2
.
3.
4
princess
cook
siste
mouse
monkey
tige
ell
clock
clim
Swing
Sing
Ring
II. Write the co
ect words with the picture:
dress
grapes
oy
cook
flowe
1,……………
2, …………
3, …………......
4, …………
5………………
III. Complete the sentences
1. I can see a ________________.
2.
I am a_______________.
3. They love to _______________ .
4. I like to ______________ .
5. My sister is ___________ the room .
IV. Read and choose the co
ect answer.
1. A. fly
B. sing
C. mouse
2.
A. teache
B. cowboy
C. cook
3. A. ring
B. flowe
C. house
4.
A. round
B. grass
C. flag
5. A. book
B. swing
C. grapes
6.
A. sing
B. sta
C. swim
V. Recorder the letters
1. o c h l t a c o e-> ....................................
2. theet->..........................................
3. e t f e->.....................................................
4. kspi -
............................................
5. w o r c n ->............................................
- The end –
ĐÁP ÁN
Môn : Tiếng Anh
Lớp: 2 - Đề số 1
( Mỗi câu đúng 0,4 điểm x 25 câu )
I. Read and match
1.
2
.
3.
4
princess
cook
siste
mouse
monkey
tige
ell
clock
clim
Swing
Sing
Ring
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:37 PM


Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm 2 đề thi và đáp án, giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện Tiếng Anh hiệu quả. Quý phụ huynh hoặc giáo viên có thể sử dụng bộ đề thi để cho học sinh ôn tập, giúp các em nắm vững kiến thức Tiếng Anh trên lớp.


Bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM


Môn: Tiếng Anh


Lớp: 2 - Đề số 1


Họ và tên ………………………………………….…Lớp…..……… Điểm…………


I. Read and match


Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2


II. Write the correct words with the picture


        dress            grapes             boy            cook             flower


Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2


1,…………… 2, ………… 3, …………...... 4, ………… 5………………


IV. Read and choose the correct answer


Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2


V. Recorder the letters


Bộ đề thi cuối năm Tiếng Anh lớp 2


Đáp án bộ đề thi cuối năm môn Tiếng Anh lớp 2


Đáp án đề 1


I. Read and match


1. princess        2. monkey          3. bell              4.Swing


II. Write the correct words with the picture:


dress: 4           grapes: 1             boy: 5               cook: 2               flower: 3


III. Complete the sentences


1. I can see a planet.


2. I am a teacher.


3. They love to skate.


4. I like to swim.


5. My sister is cleaning the room.


IV. Read and choose the correct answer.


1. A. fly


2. B. cowboy


3. C. flower


4. B. grass


5. A. book


6. C. star


V. Recorder the letters


1. o c h l t a c o e -> chocolate


2. theet -> teeth


3. e t f e -> feet


4. kspi -> skip


5. w o r c n -> crown


.pdf bo-de-thi-cuoi-nam-tieng- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf bo-de-thi-cuoi-nam-tieng- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc bo-de-thi-cuoi-nam-tieng- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download