bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 3273 | Lần tải 107

CÔNG TY ABC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
 
Kính gửi :  - Lãnh đạo Công ty
         - Ông Trưởng phòng Hành chính Quản trị
 
Họ và tên :.......
Ngày tháng năm sinh :.......
Thời gian thử việc từ ngày……./……./…….đến ngày……./……./…….
Công việc được giao trong quá trình thử việc :.......
.......
.......
.......
.......
Tự đánh giá, ý kiến đề nghị :.......
.......
.......
.......
Hà nội, ngày         tháng       năm
                                                                                  Người thử việc
 
Ý kiến của Trưởng bộ phận :
.......
.......
.......
........, ngày       tháng       năm
                                                                                      Trưởng bộ phận
 
Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị :
.......
.......
......., ngày       tháng       năm
                                                                                      Tr.P.HCQT
 


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

780165.doc
Kích thước: 28.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download