bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 645 | Lần tải 74
  • Download images Bí mật cảm hứng và say mê
  • Download images Bí mật cảm hứng và say mê
  • Download images Bí mật cảm hứng và say mê
  • Download images Bí mật cảm hứng và say mê
  • Download images Bí mật cảm hứng và say mê

METTE NORGAARD
Truyeän
coå
Andersen
-
CAÛM
HÖÙNG
&
SAY
MEÂ
-
THE UGLY DUCKLING GOES TO WORK
1
2
Bìa 4:
Soáng trong xaõ hoäi hieän ñaïi, nhu caàu vaø ham muoán cuûa con ngöôøi ngaøy caøng
taêng. Lieäu danh voïng, quyeàn löïc, tieàn baïc coù aùp ñaûo nieàm mô öôùc, khaùt khao nôi saâu
thaúm taâm hoàn baïn? Lieäu coâng vieäc coù phaûi laø nieàm höùng khôûi duy nhaát tieáp theâm
naêng löôïng cho baïn moãi ngaøy?
Thöïc teá, nhieàu ngöôøi vì quaù ham meâ coâng vieäc, muoán tieán thaân, quay cuoàng vôùi
nhöõng hoaøi baõo maø ñaùnh maát nieàm vui cuoäc soáng vaø söï chu toaøn boån phaän trong gia
ñình. Giöõa nhöõng thaønh coâng maø hoï ao öôùc vaø nhöõng thaát baïi hoï sôï gaëp phaûi laø söï day
döùt, baên khoaên, traên trôû ñeán kieät queä.
Thoâng
qua
theá
giôùi
nhaân
vaät
cuûa
mình,
nhaø
vaên
Ñan
Maïch

ñaïi
Hans
Christian Andersen ñaõ minh hoïa coâ ñoïng, haøm suùc những thaùch thöùc con ngöôøi gaëp
phaûi trong cuoäc soáng. Chính theá giôùi ngheä thuaät aáy ñaõ truyeàn caûm höùng cho khoâng ít
ñoäc giaû, ñeå roài nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm ngaøy sinh Andersen, nöõ taùc giaû Mette
Norgaand moät laàn nöõa ñaõ taùi hieän theá giôùi ngheä thuaät coå tích Andersen moät caùch töôi
môùi trong cuoán Bí maät Caûm höùng vaø say meâ.
Vôùi cuoán saùch naøy, beân caïnh vieäc gaëp laïi nhöõng caâu chuyeän coå tích vui töôi, dí
doûm maø saâu saéc, baïn coøn ñöôïc thaáy raát nhieàu baøi hoïc thuù vò. Taát caû goùp phaàn truyeàn
caûm höùng, söùc maïnh vaø nieàm say meâ cho baïn; giuùp baïn phaùt huy hôn nöõa naêng löïc
aûn thaân, kieán taïo moät ñôøi soáng coâng sôû ñaày yù nghóa.
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Điều tạo nên cảm hứng và say mê trong công việ của bạn là gì? Hãy đọc và khám phá
777136.pdf
Kích thước: 889.39 kb
Lần tải: 0 lần
Download