bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 700 | Lần tải 120
  • Download images Bảy bước đến thành công
  • Download images Bảy bước đến thành công
  • Download images Bảy bước đến thành công
  • Download images Bảy bước đến thành công
  • Download images Bảy bước đến thành công
Bảy bước đến thành công
Nguyễn Hiến Lê
Nguyễn
Hiến

Bảy
ước
đến
thành
công
Viết phỏng theo quyển
GIVE YOURSELF A CHANCE
(The Seven Steps to Success)
của GORDON BYRON
Vài lời thưa trước
TỰA
CHƯƠNG I: LUYỆN LÒNG TỰ TÍN VÀ RÈN NGHỊ LỰC
LÒNG TỰ TÍN
Tự tín là gì?
Phải tự xét mình
108 câu hỏi để tự xét mình
Luyện lòng tự tín ra sao?
Tóm tắt
NGHỊ LỰC
Nghị lực là một năng lực nó xô đẩu ta
Rèn nghị lực cách nào?
Tóm tắt
CHƯƠNG II: LUYỆN NHÂN CÁCH
LUYỆN NHÂN CÁCH RA SAO?
BIỂU LỘ NHÂN CÁCH
CHƯƠNG III: ĐẮC NHÂN TÂM
THẲNG THẮN TỰ CHỈ TRÍCH MÌNH
HƯỚNG NỘI VÀ HƯỚNG NGOẠI
BỀ NGOÀI VÀ CỬ CHỈ
TRONG CÂU CHUYỆN
Bảy bước đến thành công
Nguyễn Hiến Lê
CHƯƠNG IV: LUYỆN TẬP VÀ GIỮ GÌN THÂN THỂ
NGỦ VÀ NGHỈ NGƠI
ÁNH SÁNG MẶT TRỜI VÀ KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH
VẬN ĐỘNG
SẠCH SẼ
NƯỚC
THỨC ĂN
QUẦN ÁO
LÀM VIỆC VÀ CHƠI
PHẢI ĐỀU ĐỀU
RĂNG
LẠNH
MẮT
MẬP QUÁ HOẶC ỐM QUÁ
BẢNG KÊ CÁC THỨC ĂN
THỂ DỤC
CHƯƠNG V: KHÉO DÙNG TIẾNG VIỆT
DỤNG NGỮ CẦN PHONG PHÚ
LÀM SAO CHO DỤNG NGỮ CỦA TA ĐƯỢC PHONG PHÚ
ĐỌC SÁCH BÁO
NGHE DIỄN GIẢ CÓ TÀI
ĐỌC NHỮNG SÁCH VIẾT VỀ TỪ NGỮ
TỰ ĐIỂN
CHÁNH TẢ
NGHĨA MỖI TIẾNG
CÁCH DÙNG TIẾNG
NGỮ NGUYÊN
NHỮNG TIẾNG ĐỒNG NGHĨA
DÙNG TIẾNG
TÌM TIẾNG THẬT ĐÚNG
VIẾT VĂN CHO ÊM ĐỀM
MỘT BÀI TẬP VỀ DỤNG NGỮ
Bảy bước đến thành công
Nguyễn Hiến Lê
NHỮNG LỖI THÔNG THƯỜNG
CHƯƠNG VI: LUYỆN TRÍ
SÁNG SUỐT VÀ LÝ LUẬN
CẦN LUYỆN TRÍ NHỚ
LUYỆN TRÍ NHỚ CÁCH NÀO?
TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG
NHỚ TIẾNG VÀ TÊN
HỌC CÁCH LÀM CHO MAU THUỘC
MỘT PHƯƠNG PHÁP TIỆN LỢI
CHƯƠNG VII: CẦU THIỆN GIÁ NHI CÔ
KIẾM VIỆC
TÌM NHỮNG TÀI TIỀM TÀNG CỦA TA
MUỐN ĐƯỢC THĂNG CẤP
ĐỔI NGHỀ
QUẢN LÝ TIỀN NONG CỦA TA CÁCH NÀO?
TRƯỚC KHI TỪ BIỆT
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Cuốn s&aacute;ch được dịch v&agrave; viết phỏng theo quyển <strong>GIVE YOURSELF A CHANCE (The Seven Steps to Success) của </strong>GORDON BYRON từ những năm 50 nhưng gi&aacute; trị vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thay đổi lắm trong thời điểm hiện tại. <br />
<br />
Bạn sẽ được được t&aacute;c giả cầm tay dắt lần lần l&ecirc;n bảy bực thang để đến cửa th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&oacute; l&agrave; đ&oacute; l&agrave;: 
<ol>
<li>Luyện l&ograve;ng tự tin v&agrave; r&egrave;n nghị lực </li>
<li>Luyện nh&acirc;n c&aacute;ch </li>
<li>Đắc nh&acirc;n t&acirc;m </li>
<li>Luyện tập v&agrave; giữ g&igrave;n sức khỏe</li>
<li>Kh&eacute;o d&ugrave;ng tiếng mẹ đẻ</li>
<li>Luyện tr&iacute;</li>
<li>Kiếm việc l&agrave;m v&agrave; dự bị để được thăng tiến</li>
</ol>
777868.pdf
Kích thước: 782.18 kb
Lần tải: 0 lần
Download