bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:24 PM | Lần xem 205 | Lần tải 5
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:24 PM


Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và dự kiến tuyển dụng lao động


Tên đơn vị:...................
Địa chỉ:........................
Điện thoại:...................
Cơ quan chủ quản:......CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

----------------------- 


.........., ngày........ tháng........năm .......BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ………
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……...


Kính gửi: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công


                                                                     Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội TP......Số TTNội dungLao độngSố LĐ đã qua đào tạoGhi chú  Tổng số LĐTrong đó nữ123456ITổng số lao động có mặt vào ..../...../.....    IISố lao động tăng, giảm trong năm ........    1Số lao động tăng trong kỳ    2Số lao động giảm trong kỳ    IIISố lao động có mặt vào ..../...../.....     Số lao động có giao kết hợp đồng lao động     Trong đó hình thức hợp đồng lao động    1Không xác định thời hạn    2Xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng    3Thời hạn dưới 12 tháng    IVDự kiến tuyển lao động của năm.........    1Tổng số lao động dự kiến tuyển    2Hình thức tuyển    aTự tuyển    bThông qua tổ chức giới thiệu việc làm     


Người lập biểu


(Ký và ghi rõ họ tên)Giám đốc


(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 Ghi chú: Cột số 5: Ghi rõ số lao động đã qua đào tạo trong tổng số lao động đã thống kê tại cột 3.


.doc BC-tinh-hinh-su-dung-lao- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc BC-tinh-hinh-su-dung-lao- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download