bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM | Lần xem 164 | Lần tải 6

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Cơ quan chủ quản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
---------------


.........., ngày........ tháng........năm .......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ………
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM ……...

Kính gởi: Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công
Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội TP

Số TT
Nội dung
Lao động
Số LĐ đã qua đào tạo
Ghi chú


Tổng số LĐ
Trong đó nữ
1
2
3
4
5
6
I
Tổng số lao động có mặt vào 01/1/2005
II
Số lao động tăng, giảm trong năm 2005
1
Số lao động tăng trong kỳ
2
Số lao động giảm trong kỳ
III
Số lao động có mặt vào 31/12/2005

Số lao động có giao kết hợp đồng lao động

Trong đó hình thức hợp đồng lao động
1
Không xác định thời hạn
2
Xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng
3
Thời hạn dưới 12 tháng
IV
Dự kiến tuyển lao động của năm 2006
1
Tổng số lao động dự kiến tuyển
2
Hình thức tuyển
a
Tự tuyển
b
Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú: Cột số 5: Ghi rõ số lao động đã qua đào tạo trong tổng số lao động đã thống kê tại cột 3.


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 780018.doc
Kích thước: 47 kb
Lần tải: 0 lần
Download