bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 404 | Lần tải 1
  • Download images Báo cáo tài chính công ty REE
  • Download images Báo cáo tài chính công ty REE
  • Download images Báo cáo tài chính công ty REE
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE
BÁO
CÁO
TÀI
CHÍNH
QUÝ
I
NĂM
2006
NHÓM CÔNG TY REE
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - REE
(Mẫu CBTT-03)
364 Cộng Hoà, Tân Bình, TP.HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 năm 2006
Tại thời điểm 31/03/2006
(Đơn vị tính: đồng)
STT
Nội dung
Số dư đầu năm
Số cuối kỳ
I
Tài sản ngắn hạn
321,079,839,877
350,097,292,047
1 Tiền và các khỏan tương đương tiền
160,736,049,931
131,181,702,086
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
7,030,000,000
7,030,000,000
3 Các khoản phải thu
52,610,330,796
170,764,563,245
4 Hàng tồn kho
100,703,459,150
41,121,026,716
5 Tài sản ngắn hạn khác
-
-
II
Tài sản dài hạn
456,140,316,079
517,326,572,687
1 Các khỏan phải thu dài hạn
-
-
2 Tài sản cố định
57,606,994,176
63,762,638,269
-
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
43,948,492,152
32,249,852,853
-
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình
(24,145,065,091)
(16,569,834,668)
-
Nguyên giáTSCĐ vô hình
3,264,576,000
3,264,576,000
-
Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình
-
-
-
Chi phí xây dựng cơ bản dỡ dang
34,538,991,115
44,818,044,084
3 Bất động sản đầu tư
185,619,940,588
184,267,791,879
-
Nguyên giá
220,738,029,925
222,187,702,699
-
Giá trị hao mòn lũy kế
(35,118,089,337)
(37,919,910,820)
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
211,703,346,940
269,296,142,539
5 Tài sản dài hạn khác
1,210,034,375
-
III
Tổng tài sản
777,220,155,956
867,423,864,734
IV
NỢ PHẢI TRẢ
272,037,084,645
299,193,839,084
1 Nợ ngắn hạn
204,237,057,714
229,971,033,093
2 Nợ dài hạn
67,800,026,931
69,222,805,991
V
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
505,183,071,311
568,230,025,650
1 Vốn chủ sở hữu
505,188,522,296
568,149,004,458
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
282,155,240,000
282,549,330,000
Thặng dư vốn cổ phần
115,744,760,000
116,532,940,000
Cổ phiếu quỹ
(28,912,770)
(28,912,770)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
-
9,721,250
Các quỹ
56,485,312,485
84,913,934,589
Lợi nhuận chưa phân phối
50,832,122,581
84,171,991,389
2 Nguồn vốn kinh phí và quỹ khác
(5,450,985)
81,021,192
VI
Tổng nguồn vốn
777,220,155,956
867,423,864,734
Ghi chú:
Bảng cân đối kế toán này chưa thực hiện việc hợp nhất báo cáo tại thời điểm 31/03/2006
Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - REE
(Mẫu CBTT-03)
364 Cộng Hoà, Tân Bình, TP.HCM
II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
(Áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ….)
NHÓM CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH
Đến ngày 31 tháng 03 năm 2006
(Đơn vị tính: đồng)
STT
Diễn giải
Quý 01 năm 2006
Lũy kế từ đầu năm
1 Tổng doanh thu
181,958,088,739
181,958,088,739
2 Các khoản giảm trừ
(5,474,692,204)
(5,474,692,204)
----------------------
--------------------
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
176,483,396,535
176,483,396,535
4 Giá vốn hàng bán
(137,415,668,292)
(137,415,668,292)
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
39,067,728,243
39,067,728,243
6 Doanh thu hoạt động tài chính
91,570,621,774
91,570,621,774
7 Chi phí tài chính
(2,177,481,803)
(2,177,481,803)
8 Chi phí bán hàng
(1,499,249,865)
(1,499,249,865)
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp
(12,812,600,260)
(12,812,600,260)
---------------------
-------------------
10 Lợi nhuận từ họat động kinh doanh
114,149,018,089
114,149,018,089
11 Thu nhập khác
2,447,234,260
2,447,234,260
12 Chi phí khác
(2,417,975,327)
(2,417,975,327)
---------------------
-------------------
13 lợi nhuận khác
29,258,933
29,258,933
12 Lợi ích của cổ đông thiểu số
(51,403,163)
(51,403,163)
13 Giảm trừ Lợi nhuận năm trước của các Cty thành viên chuyển v
(5,944,016,832)
(5,944,016,832)
-----------------------
------------------------
14 Lợi nhuận trước thuế
108,182,857,027
108,182,857,027
TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2006
Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Mai Thanh
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM


Báo cáo tài chính công ty REE

.pdf 768205.pdf
Kích thước: 56.09 kb
Lần tải: 0 lần
Download