bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:52 PM

Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tối ưu: là việc sử dụng tài sản tốt nhất ở mức có thể được trong điều kiện cho phép về pháp lý, điều kiện khả thi về tài chính và đem lại giá trị lớn nhất cho tài sản. Nguyên tắc dự kiến lợi ích tương lai: ước tính giá trị của bất động sản luôn luôn dựa trên các triển vọng tương lai, dự kiến lợi ích nhận được từ quyền sử dụng gắn liền với dự tính của nguời mua.Các nguyên tắc khác: thay thế, đóng góp, cung cầu.
.pdf 791423.pdf
Kích thước: 19.63 mb
Lần tải: 0 lần
Download