bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM | Lần xem 358 | Lần tải 3
  • Download images Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ

Số HS: 611/………………/CÑBHXH-XNTC
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loaïi hoà sô: xaùc nhaän giaûi quyeát trôï caáp BHXH 1 laàn
1.
Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:………………
2.
Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:…………………
3.
Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động).
STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
(1)
(2)
(3)
1.
Ñôn (neáu caù nhaân) hoaëc coâng vaên ñeà nghò (neáu laø ñôn vò)
(01 baûn);
2.
Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan.
A.
Neáu caù nhaân tröïc tieáp noäp: ñôn ghi roõ hoï vaø teân, soá soå BHXH (neáu coù), ñôn vò laøm vieäc tröôùc khi nghæ
vieäc.
B.
Ñôn vò tröïc tieáp noäp: coâng vaên neâu roõ hoïc vaø teân ngöôøi caàn xaùc nhaän, soá soå BHXH, thôøi gian nghæ vieäc
Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200………..
TP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200….
Caùn boä TNHS
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:48 AM

782218.pdf
Kích thước: 161.75 kb
Lần tải: 0 lần
Download