bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:23 PM | Lần xem 207 | Lần tải 0

chức vụ,
6
Ghi chú
Tiền
lương
CV CV
Tên đơn vị:
Mã đơn vị:
DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT
hệ:
Số:…… tháng ….. năm …...
Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)
Cấp bậc,
Mức đóng cũ
Mức đóng mới
STT
1
Họ và tên
2
Mã số Ngày sinh Nữ chức danh
nghề, điều
3 4 5 kiện, nơi
Phụ cấp Phụ cấp Từ tháng, Đến Không trả Đã có sổ
Tiền lương TN VK TN nghề TN VK TN nghề năm tháng,năm thẻ BHXH
(%) (%) (%) (%)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I
Tăng
I.1
Lao động
I.2
Mức đóng
Cộng tăng
II
Giảm
II.1
Lao động
II.2
Mức đóng
Cộng giảm
Phần CQBHXH ghi:
Phần Đơn vị ghi:
Tổng số tờ
khai:
…………
…….., ngày ….tháng…..năm…….
đề nghị cấp:
…………
Người lập biểu
Thủ trưởng đơn vị
đề nghị cấp:
…………
từ:…………
đến………
Cán bộ thu
Cán bộ sổ, thẻ
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:23 PM


Bảng danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu số D02-TS ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 được Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua.


Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội


Tên đơn vị:...............................
Mã đơn vị:................................
Điện thoại liên hệ:...................


          DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT              


 Số:…… tháng ….. năm …...


Mẫu D02-TS


Phần CQBHXH ghi:                                                                                            Phần Đơn vị ghi:


Tổng số tờ khai:                                                                                     ........., ngày ….tháng…..năm…….


Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp:......................             Người lập biểu             Thủ trưởng đơn vị


Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:......Thời hạn từ:……đến…..


Cán bộ thu                                                                Cán bộ sổ, thẻ


.pdf Mau_D02_TS.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.pdf Mau_D02_TS.pdf
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Mau_D02_TS.xls
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc Quyet_Dinh_1111_QD-BHXH.d ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download