CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

BẢN CAM KẾT


Kính gửi:

- Giám đốc công ty ……………………….
- Phòng Hành Chính Nhân Sự


Tôi tên là: ………………….. Ngày sinh: ………………………
Chức vụ: ………………….. Bộ phận: ……………………….
Tôi ký hợp đồng lao động với Công ty ……………………… theo số ………………….., ký ngày …………….. Nhưng vì lý do chưa lấy được sổ Bảo hiểm tại công ty cũ là Công ty ………………………. nên tôi có xác nhận với công ty là chưa muốn tham gia Bảo hiểm và đã được công ty chấp thuận (theo Bản xác nhận ngày ………………….).
Nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan trong vòng …….tháng (kể từ ngày …………… đến ngày ……………….) tôi sẽ nộp lại sổ Bảo hiểm của tôi cho phía công ty để tiếp tục tham gia bảo hiểm.
Nếu quá thời gian trên và tôi chưa nộp lại sổ Bảo hiểm cho phía công ty thì công ty cứ tiến hành đóng mới bảo hiểm cho tôi theo quy định của Nhà nước.
Tôi xin cam đoan là sẽ không kiện cáo hay thắc mắc gì về việc tham gia bảo hiểm của cá nhân, nếu làm sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn!


Xác nhận của Công ty
Hà Nội, ngày ……tháng ……. năm ………
Người làm đơnbởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:44 AM

.doc 780130.doc
Kích thước: 29.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download