bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:43 PM | Lần xem 4162 | Lần tải 665
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:43 PM

a) Xác định số thực a để hàm f cho bởif(x) = 0 nếu x 1 và f(x) = a/(x2-1/4) nếu x > 1là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục.b) Xác định hàm phân phối F của X.c) Kỳ vọng E(X) có tồn tại hay không ? Nếu tồn tại, hãy tính E(X).d) Phương sai V(X) có tồn tại hay không ? Nếu tồn tại, hãy tính V(X).
.pdf 788861.pdf
Kích thước: 545.26 kb
Lần tải: 0 lần
Download