bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 4448 | Lần tải 823
  • Download images Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C
  • Download images Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C
  • Download images Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C
  • Download images Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C
  • Download images Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C

n
x x
2
n
BAI TAP-LOI GIAI NGON NGU LAP TRINH C
Cau1:
(ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ biÓu thøc
F 1! 2! .. x!
víi x lµ sè thùc, n nguyªn d­¬ng nhËp tõ bµn phÝm
#include
#include
#include
int gt(int a);
float lt(float a,int b);
main()
lap:
{
int n,i,h;
float x,f = 0;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap x = ");scanf ("%f",&x);
for (i=1;i
f += lt(x,i) / gt(i);
printf ("\n\nGia tri cua tong f la %8.2f",f);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi:
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99)
goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
end:
getch();
}
int gt(int a)
{
int s = 1,i;
for (i=1;i
s *= i;
eturn s;
}
float lt(float a,int b)
{
float t = 1,i;
for (i=1;i
t *= a;
eturn t;
}
Cau 2:
Cho A lµ mét d·y gåm n sè nguyªn ( 0
sau:
a)
NhËp d·y A tõ bµn phÝm. (2 ®iÓm)
)
HiÓn thÞ d·y A ra mµn h×nh. (1 ®iÓm)
c)
T×m vµ in sè lín nhÊt cïng sè lÇn xuÊt hiÖn cña nã
trong d·y (2 ®iÓm)
#include
#include
main ()
{
lap:
int n,a[50],i,max,s,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so phan tu cua day n = ");
scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap day so:\n");
for (i=1;i
scanf ("%5d",&a[i]);
printf ("\nDay so theo thu tu vua nhap la:");
for (i=1;i
printf ("%5d",a[i]);
/* In ra so lon nhat va so lan xuat hien trong day */
max = a[1];
for (i=2;i
{
if (a[i] > max)
max = a[i];
}
s = 0;
for (i=1;i
{
if (a[i] == max)
s++;
}
printf ("\n\nPhan tu lon nhat cua day la %d va no xuat hien %d lan trong day",max,s);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
hoi:
if (h == 13) goto hoi;
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end:
}
Cau3:
. (ViÕt ch­¬ng tr×nh: NhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng kh«ng lín h¬n 10000, in ra mµn h×nh
ch÷ sè lín nhÊt cã trong sè ®ã (vÝ dô nhËp n= 1356 in ra 6)
#include
#include
#include
int max(int x,int y,int z,int t);
main ()
{
lap:
int n,scs,b,a,c,d,h;
clrscr();
printf ("\n\nNhap so nguyen duong(nho hon 10000)n = ");scanf ("%d",&n);
a = n / 1000;
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Một số bài tập và lời giải sưu tầm ngôn ngữ lập trình C
776942.pdf
Kích thước: 384.51 kb
Lần tải: 0 lần
Download