bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 749 | Lần tải 90
  • Download images Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Download images Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Download images Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Download images Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên
  • Download images Bài tập Toán Rời Rạc - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ðẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI
TẬP
HỌC PHẦN TOÁN RỜI RẠC 2
Trình ñộ ñào tạo
:
ðại học
Hệ ñào tạo
:
Chính quy/Liên thông
Bài tập TOÁN RỜI RẠC 2
Bộ môn Công nghệ phần mềm - 2010
LỜI NÓI ĐẦU
Có thể nói toán học rời rạc là môn tiên quyết và hiệu quả nhất ñể người học
nâng cao tư duy toán học trong phân tích,
thiết kế thuật toán và rèn luyện kỹ năng
lập trình với những thuật toán phức tạp. Không những thế nó còn là “cửa ngõ” ñể
người học có thể tiếp
cận với rất nhiều
modul trong khoa học máy tính (như
Chương trình dịch,

thuyết
tính
toán,
Trí
tuệ
nhân
tạo,...).
Bài tập ñể củng cố
và nâng cao kiến thức trong môn học này
Về nội dung, bám sát với chương trình của nhà trường và hệ thống bài tập
cũng ñược biên soạn theo các chương lý thuyết. Với mỗi chương sẽ ñược chia thành
4 phần:
Phần A. Nhắc lại lý thuyết: tóm tắt các kiến thức cơ bản, các ví dụ và các
lưu ý hữu ích, các kinh nghiệm trong khi lập trình
Phần B. ðề bài tập: ñưa
a các loại bài tập khác nhau, với các mức ñộ khác
nhau.
Phần C. Bài tập mẫu: Hướng dẫn giải một số bài tiêu biểu trong phần B, có
phân tích thuật toán và cài ñặt chương trình.
Phần D. Bài tập tự giải: Người học thực hiện việc giải các bài tập này
Mong rằng tài liệu này ñáp ứng ñược phần nào nhu cầu của học sinh, sinh viên. ðây
là bản ñầu tiên chắc chắn còn rất nhiều sai sót. Nhóm tác giả mong nhận ñược sự
ñóng góp của các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và của tất cả những ai quan tâm tới
lĩnh vực này.
Hưng Yên, tháng 7 năm 2010
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Trường ñại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
Trang 2
Bài tập TOÁN RỜI RẠC 2
Bộ môn Công nghệ phần mềm - 2010
MỤC LỤC
Bài 1: Các khái niệm cơ bản của Lý thuyết ñồ thị ............................................................5
Mục tiêu ...................................................................................................................5
a. Nhắc lại lý thuyết..................................................................................................5
. ðề bài tập..............................................................................................................5
c. Hướng dẫn giải......................................................................................................6
d. Bài tập tự giải .......................................................................................................7
Bài 2: Biểu diễn ñồ thị trên máy tính..............................................................................10
Mục tiêu .................................................................................................................10
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................10
. ðề bài tập............................................................................................................10
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................10
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................14
Bài 3: ðồ thị Euler.........................................................................................................15
Mục tiêu .................................................................................................................15
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................15
. ðề bài tập............................................................................................................16
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................16
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................19
Bài 4: ðồ thị hamilton....................................................................................................20
Mục tiêu .................................................................................................................20
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................20
. ðề bài tập............................................................................................................20
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................20
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................22
Bài 5: Thảo luận cài ñặt ñồ thị, các thuật toán liệt kê chu trình Euler và Hamilton.
Thảo luận về bài tập lớn.................................................................................................23
Mục tiêu .................................................................................................................23
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................23
. ðề bài tập............................................................................................................23
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................23
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................31
Bài 6 Thuật toán tìm kiếm trên ñồ thị và ứng dụng.........................................................34
Mục tiêu .................................................................................................................34
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................34
. ðề bài tập............................................................................................................34
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................34
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................51
Bài 7: Cây và cây khung ................................................................................................52
Mục tiêu .................................................................................................................52
a. Nhắc lại lý thuyết................................................................................................52
. ðề bài tập............................................................................................................53
c. Hướng dẫn giải....................................................................................................54
d. Bài tập tự giải .....................................................................................................55
Bài 8: Thảo luận về cài ñặt thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất trên ñồ thị......................58
Mục tiêu .................................................................................................................58
Trang 3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Để hiểu thực kỹ về lý thuyết Toán Rời Rạc, các bạn có thể làm thêm bài tập trong tài liệu trên.
.pdf 770026.pdf
Kích thước: 847.75 kb
Lần tải: 0 lần
Download