bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:40 PM | Lần xem 4973 | Lần tải 3718
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:40 PM

Bài 1: Số mã vùng cần thiết nhỏ nhất là bao nhiêu để đảm bảo 25 triệu máy điện thoại khác nhau.Mỗi điện thoại có 9 chữ số có dạng 0XX-8XXXXX với X nhận giá trị từ 0 đến 9.Giải: Vì số mã vùng có dạng: 0XX-8XXXXX, với X nhận các giá trị từ 0 đến 9 (10 số), có 07 ký tự Xdo vậy sẽ có 107 trường hợp. Do đó, theo nguyên lý Dirichlet với 10 triệu máy điện thoại thì số mã vùng ⎤cần thiết là: ⎥⎦Bài 2: ⎡25.000.000 ⎢⎣53 . Vậy số mã vùng cần thiết thỏa yêu cầu bài toán là 3.10.000.000 Biển số xe gồm 8 ký tự, dạng NN-NNNN-XN, ví dụ 75_1576_F1. Hai số đầu là mã tỉnh, X làchữ cái (26 chũ cái). N gồm các số 0, 1, …, 9. Hỏi một tỉnh nào đó cần đăng ký cho 10 triệu xe thìcần bao nhiêu serial (X).
787927.pdf
Kích thước: 2.89 mb
Lần tải: 0 lần
Download
bởi quanghaisoft lúc Fri, Apr 20 '18 11:53 PM

cam on thu vien mien phi