bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 1288 | Lần tải 297
  • Download images Bài tập thực hành Thị giác máy tính với C++ OpenCV
  • Download images Bài tập thực hành Thị giác máy tính với C++ OpenCV
  • Download images Bài tập thực hành Thị giác máy tính với C++ OpenCV
  • Download images Bài tập thực hành Thị giác máy tính với C++ OpenCV
  • Download images Bài tập thực hành Thị giác máy tính với C++ OpenCV

[CTT451] – [Nhập môn Thị giác Máy tính]
Tháng 3/2013
SỬ
DỤNG
OPENCV
Bộ môn TGMT và KH Rô-bốt
Khoa Công nghệ thông tin
ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM
MỤC
LỤC
1.
Chuẩn bị:........................................................................................................2
2.
Cấu hình OpenCV với Visual Studio C++....................................................2
3.
Chương trình đầu tiên....................................................................................6
4.
Chương trình thứ hai: ....................................................................................7
5.
Bài tập............................................................................................................8
Bộ môn TGMT & KHR | Khoa CNTT | ĐH KHTN TP.HCM |
Trang 1
Tháng 3/2013
CẤU
HÌNH
OPENCV
VỚI
VS
C++
1.
Chuẩn bị:
Download OpenCV tại: http://opencv.org/downloads.html, hoặc download thư
viện OpenCV đã được biên dịch sẵn: http://www.mediafire.com/?gda0fgqi5u8h7.
Gồm 3 thư mục như sau:
2.
Cấu hình OpenCV với Visual Studio C++
Bộ môn TGMT & KHR | Khoa CNTT | ĐH KHTN TP.HCM |
Trang 2
Tháng 3/2013
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Tập hợp các bài tập thực hành về Thị giác máy tính sử dụng OpenCV.


.pdf 769781.pdf
Kích thước: 5.91 mb
Lần tải: 0 lần
Download