bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:50 PM | Lần xem 587 | Lần tải 66
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:50 PM

Bài tập 1: Trên bảng cân đối kế toán (31/12/2005) của công ty X, ta thấy có số liệu: (Đơn vị tính: 1.000đ)II-Nợ dài hạn- Trái phiếu lãi suất 7% 7.400.000III-Vốn cổ đôngCổ phiếu ưu đãi 8%, mệnh giá 1.000.000đ, 500 cổ phiếu đang lưu hành 500.000- Cổ phiếu thường mệnh giá 10.000đ, đăng ký phát hành 1 triệu cổ phiếu, 800.000 cổ phiếu đang lưu hàn 8.000.000- Vốn thặng dư 200.000- Thu nhập giữ lại (quỹ dự trữ) 1.400.000 -------------------Tổng vốn cổ phần 10.100.000
.pdf 790829.pdf
Kích thước: 1.08 mb
Lần tải: 0 lần
Download