bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM | Lần xem 941 | Lần tải 81
  • Download images Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
  • Download images Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
  • Download images Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
  • Download images Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH
  • Download images Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Đại học ngân hàng - BUH

CHƯƠNG 2
GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN
Bài 2.1. Xác định giá trị tương lai của khoản tiền 200 triệu, sau 10 kỳ ghép lãi, biết lãi suất một kỳ là 12%.
Bài 2.2. Tính giá trị tương lai của chuỗi tiền đều cuối kỳ 5 kỳ hạn, biết lăi suất là 8% /kỳ, số tiền mỗi kỳ là :
500 triệu đồng, nếu đó là chuỗi tiền đầu kỳ thì giá trị tương lai của chuỗi là bao nhiêu?
(2.933,3 ; 3.167,96 )
Bài 2.3. Tính giá trị tương lai của chuỗi tiền cuối kỳ 10 kỳ hạn, biết số tiền mỗi kỳ trong 5 kỳ đầu là: 200
triệu, trong 5 kỳ cuối là : 400 triệu, lăi suất là : 9%/ kỳ
(4.235,53)
Bài 2.4.Ngay bây giờ,
ông An gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng, với lăi suất 10%/năm, lãi nhập vốn theo
năm (lăi kép), 5 năm sau ông gửi thêm 50 triệu. Hỏi ông An sẽ nhận được bao nhiêu tiền :
a)
Sau 10 năm
)
Sau 15 năm
(339,9; 547,4)
Bài 2.5. Hai năm tới bạn gửi vào ngân hàng 300 triệu đồng, hỏi 10 năm tới bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền?
Biết lãi suất công bố của ngân hàng là 12%/ năm, lãi được nhập vốn theo tháng.
Bài 2.6. Bạn dự định, ngay từ bây giờ mỗi năm sẽ gửi vào ngân hàng 20 triệu đồng, kỳ gửi đầu tiên một năm
sau thời điểm hiện tại.Hỏi ;
a)
Sau 18 năm bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Biết ngân hàng sẽ gộp lãi vào vốn mỗi năm một lần,
với lãi suất 8%/ năm.
)
Số tiền bạn sẽ nhận sau 20 năm là bao nhiêu? Nếu lãi suất công bố của ngân hàng là 7%/ năm, lãi
được tính và gộp vào vốn mỗi tháng một lần.
Bài 2.7. Sau khi được tuyển dụng vào làm việc tại ngân hàng ANZ , bạn dự định sẽ dành tiền lương để gửi
vào một tài khoản mở tại ngân hàng. Số tiền gửi mỗi tháng, từ tháng 1 tới tháng 5 lần lượt là : 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ;
0,9 và 1 triệu đồng. Kỳ gửi đầu tiên một tháng sau thời điểm hiện tại.Hỏi sau 5 tháng số dư trên tài khoản của
ạn là bao nhiêu? Biết ngân hàng sẽ gộp lãi vào vốn mỗi tháng một lần, với lãi suất 0,5%/ tháng.
Bài 2.8. Mục tiêu của ông A là phải có 75 triệu đồng, sau 5 năm nữa, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu khi nghỉ
hưu. Theo kế hoạch, ngày hôm nay 1/ 1/ 2011, ông sẽ gửi vào ngân hàng 5 triệu đồng, sau đó mỗi năm cho tới
ngày 1/1 / 2016
ông đều gửi tiền vào ngân hàng, số tiền gửi kỳ sau cao hơn 10% so với kỳ trước.Theo bạn,
ông A có đạt mục tiêu đề ra hay không? Biết ngân hàng sẽ gộp lãi vào vốn theo năm, với lãi suất 7%/ năm.
Bài 2.9. Công ty Bạch Đằng vay ngân hàng Sài Gòn Công Thương: 10 tỷ đồng, gốc và lãi trả một lần khi đáo
hạn, lãi suất công bố 13%/ năm, lãi được nhập vốn theo quý. Hãy tính số tiền công ty Bạch Đằng phải trả :
a)
Sau 5 năm kể từ thời điểm vay
)
Sau 8 năm kể từ thời điểm vay
Bài 2.10. Cô T liên tục gửi tiền vào một ngân hàng từ cuối năm thứ 2 tới cuối năm thứ 5, với số tiền lần lượt
là : 10; 12; 15; 20 triệu đồng, với lãi suất 8,5%/ năm lãi nhập vốn theo năm. Cho biết tổng số tiền cô nhận
được vào cuối năm thứ 10 ?
Bài 2.11. Công ty A cần 50 tỷ đồng, sau 10 năm để hoàn trái cho trái chủ, hỏi mỗi năm cho tới thời điểm hoàn
trái, công ty phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền, biết lần gửi đầu tiên là một năm sau thời điểm hiện tại, lăi
suất ngân hàng là 8%/ năm, lăi được nhập vốn theo năm . (3,45)
Bài 2. 12 . Công ty ABC cần 100 tỷ sau 20 năm, hỏi mỗi năm công ty phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền?
iết lăi suất ngân hàng là 9% / năm, lăi được nhập vốn theo năm, kỳ gửi đầu tiên là một năm sau thời điểm
1
hiện tại, số tiền gửi mỗi năm trong 10 năm đầu gấp 2 lần số tiền gửi mỗi năm trong 10 năm cuối
(2,295 ; 1,1475)
Bài 2.13. Một người dự định gửi tiết kiệm để có 250 triệu đồng sau 8 năm, nếu lăi suất Ngân hàng là 8%/năm,
lăi được nhập vốn theo năm thì mỗi năm, liên tục trong bảy năm ông ta phải gửi vào Ngân hàng bao nhiêu
tiền? Biết số tiền gửi mỗi năm như nhau, khoảng cách giữa 2 lần gửi là một năm, lần gửi đầu tiên là một năm
sau thời điểm hiện tại. (25,94 )
Bài 2.14. Bây giờ đang là đầu năm, một doanh nghiệp dự định trích từ thu nhập hàng năm, vào cuối mỗi năm
liên tục trong 5 năm, với số tiền lần lượt là: 100; 110; 120; 150 và 200 triệu đồng. Giả thiết các khoản tiền
trên có mức sinh lời là: 8%/năm, lăi nhập vốn theo năm thì tổng số tiền doanh nghiệp nhận được vào cuối
năm thứ 6 là bao nhiêu? Nếu số tiền tích lũy sắp xếp ngược lạ
ổng số tiền nhận
được cuối năm thứ 6 là bao nhiêu? So sánh kết quả và cho nhận xét.
Bài 2.15. Một gia đình thực hiện việc tiết kiệm, bằng cách gửi tiền vào ngân hàng theo kế hoạch sau: Ngay
ây giờ gửi
20 triệu đồng, sau đó mỗi quý sẽ gửi thêm 5 triệu đồng. Kế hoạch này sẽ được thực hiện liên tục
trong 10 năm.Hãy tính số tiền gia đình nhận được sau 12 năm.Biết lãi suất công bố của ngân hàng là 12%/
năm, lãi nhập vốn theo quý.
Bài 2.16 . Ngay bây giờ bạn gửi một khoản tiền vào ngân hàng với lãi suất 8%/ năm, lãi nhập vốn theo năm.
Hỏi sau bao nhiêu năm, số tiền bạn nhận được gấp đôi, gấp 3 số tiền gửi ban đầu?
Bài 2.17 Phải mất bao nhiêu năm, để khoản tiền gửi 200 triệu ở ngân hàng sẽ tăng gấp đôi? Biết ngân hàng
tính lãi và gộp vào vốn theo năm, lãi suất tiền gửi là :
a ) 8%/ năm
) 10%/ năm
c) 15%/ năm
d) 100%/ năm
Bài 2.18. Sau 8 năm, số tiền bạn nhận được từ một khoản tiền gửi, đã gấp đôi số tiền gửi ban đầu . Hỏi lãi
suất tiền gửi là bao nhiêu %/ năm? Biết ngân hàng tính lãi để nhập vào vốn của bạn, mỗi năm một lần.
Bài 2.19. Bạn muốn có 45 triệu đồng để đi du lịch cùng bạn bè trong tương lai gần.
a)
Nếu ngay bây giờ, bạn gửi vào ngân hàng 12 triệu đồng, với lãi suất 8%/ năm, lãi nhập vốn theo năm, thì
sau bao nhiêu năm bạn sẽ có đủ số tiền bạn cần?
)
Nếu mỗi năm bạn gửi 12 triệu đồng, kỳ gửi đầu tiên một năm sau thời điểm hiện tại, thì sau bao nhiêu
năm, bạn có đủ 45 triệu đồng? biết lãi suất tiền gửi là 5%/ năm, lãi nhập vốn theo năm.
c)
Nếu ngay bây giờ bạn gửi 12 triệu đồng, sau đó mỗi năm bạn gửi thêm 5 triệu đồng , thì phải mất bao
nhiên năm bạn sẽ đạt được mục tiêu? Biết lãi suất tiền gửi là 6%/ năm, lãi nhập vốn theo năm.
2.20. Ngay bây giờ bạn gửi vào ngân hàng 50 triệu đồng, 3 năm sau gửi thêm 30 triệu đồng, 10 năm sau gửi
tiếp 20 triệu đồng. Lãi suất tiền gửi là 15%/ năm, lãi nhập vốn theo năm. Hỏi sau bao nhiêu năm bạn có tổng
số tiền là 600 triệu đồng?
Bài 2.21 .Trong 3 năm, mặc dù không gửi vào và rút ra số dư trên tài khoản của bạn đã tăng từ 15 triệu lên
21,07 triệu đồng. Cho biết lãi suất tiền gửi là bao nhiêu %/ năm? Biết ngân hàng ghép lãi vào vốn theo năm.
Bài 2.22. Ông B có các khoản thu nhập vào cuối năm, liên tục trong 10 năm, mỗi năm là 50 triệu đồng, ông
gởi các khoản tiền trên vào Ngân hàng và nhận được tổng số tiền là 724,33 triệu đồng vào cuối năm thứ 10.
Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian |
2
Hỏi lăi suất của các khoản tiền gửi trên là bao nhiêu %/năm? Biết rằng Ngân hàng ghép lăi mỗi năm một lần.
Bài 2.23.Xác định giá trị hiện tại của một khoản tiền 100 triệu, sẽ có ở kỳ thứ 10, Biết lãi suất chiết khấu là
12%/ kỳ.
Bài 2.24. Xác định giá trị hiện tại của chuỗi tiền đều cuối kỳ 10 hạn, số tiền mỗi kỳ là : 400 triệu, lăi suất
chiết khấu là : 10%/ kỳ, nếu đó là chuỗi tiền đầu kỳ thì giá trị hiện tại của chuỗi là bao nhiêu?
(2.457,83 ; 2.703,61)
Bài 2.25. Xác định giá trị hiện tại của chuỗi tiền cuối kỳ 10 kỳ hạn, với số tiền mỗi kỳ trong 5 kỳ đầu là : 300
triệu, 5 kỳ cuối : 600 triệu hạn, biết lăi suất chiết khấu là 10%/ kỳ.
(2.549,5 )
Bài 2.26 . Cô Lan muốn có 100 triệu đồng sau 4 năm để mở cửa hàng kinh doanh, hỏi ngay bây giờ cô phải
gởi vào Ngân hàng bao nhiêu tiền nếu:
a)
Lăi suất tiền gửi là 1%/tháng, ghép lăi hàng tháng
)
Lăi suất tiền gửi là 3%/quí, ghép lăi hàng quí
c)
Lăi suất tiền gửi là 12%/năm, ghép lăi hàng năm
(62,03; 62,32; 63,6)
Bài 2.27. Bạn mở 2 sổ tiết kiệm dài hạn tại ngân hàng. Một sổ có thời hạn 5 năm, còn sổ kia là 8 nă. Dự kiên
số tiền nhận được khi đáo hạn của mỗi sổ đều là 10 triệu đồng.Hỏi ngay bây giờ bạn
phải có bao nhiêu tiền,
để thực hiện dự định này? Biết lãi suất tiền gửi là 12%/ năm, lãi được nhập vốn theo năm.
Bài 2.28. Ông B vay của ngân hàng Nam Việt : 100 triệu đồng, lãi suất 14,5%/ năm, (lãi kép). Việc trả nợ
được thực hiện như sau : 9 năm đầu số tiền phải trả là : 10 triệu đồng/ năm, năm thứ 10 sẽ trả khoản cuối cùng
để dứt nợ. Theo bạn số tiền phải trả năm thứ 10 là bao nhiêu?
Bài 2.29. Bạn cần 30 triệu mỗi năm, trong 4 năm tới, để trang trải chi phí cho việc học tập, bạn rút 30 triệu
đầu tiên là một năm sau thời điểm hiện tại. Hỏi ngay bây giờ bạn phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền, biết
lăi suất ngân hàng là 8%/ năm, lăi nhập vốn theo năm?
(99,363)
Bài 2.30 Bạn có trách nhiệm, cuối mỗi tháng phải thanh toán một khoản tiền là 1 triệu đồng, liên tục trong 12
tháng. Hỏi để thanh toán được các khoản tiền này ngay bây giờ bạn phải gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng?
iết lãi suất tiền gửi là 0,5%/ tháng, lãi nhập vốn theo tháng
Bài 2.31. Công ty dệt Phong Phú dự định đầu tư một dây chuyền nhuộm mới, có ba nhà cung cấp chào hàng
với các phương thức thanh toán như sau:
- Nhà cung cấp A: Trả góp liên tục trong 4 năm, mỗi năm trả 200 triệu đồng, kỳ trả đầu tiên 1 năm sau khi
nhận máy
- Nhà cung cấp B: 4 năm sau khi nhận máy, sẽ thanh toán một lần với số tiền là 900 triệu đồng
- Nhà cung cấp C: Trả góp liên tục trong 4 năm với số tiền lần lượt là: 50; 100; 150 và 550 triệu đồng, kỳ
trả đầu tiên 1 năm sau khi nhận máy
Hỏi: Công ty nên chọn nhà cung cấp nào, biết công ty có thể gửi tiền vào ngân hàng với lăi suất :
10%/năm, lãi nhập vốn theo năm.
( Giá trị hiện tại của dòng tiền A = 633,98; B =614,7 ; C = 616,5 chọn B)
Bài 2.32. Bạn vừa trúng thưởng giải đặc biệt của xổ số kiến thiết, với giải thưởng là 12 tỷ đồng. số tiền này sẽ
Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian |
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:35 AM

Bài tập tham khảo về hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh... tham khảo ôn tập

 

768459.pdf
Kích thước: 1.44 mb
Lần tải: 0 lần
Download