bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 626 | Lần tải 89
  • Download images Bài tập môn Quản trị mạng
  • Download images Bài tập môn Quản trị mạng
  • Download images Bài tập môn Quản trị mạng
  • Download images Bài tập môn Quản trị mạng
  • Download images Bài tập môn Quản trị mạng

QUẢN
TRỊ
MẠNG
BÀI
THỰC
HÀNH
1
1
Nội
dung
ài
thực
hành
1
1.
Chuẩn

môi
trường
2.
Tạo
local
users,
local
groups
3.
Thiết
lập
mạng
ngang
hàng
4.
Cài
đặt
máy
in
2
1.
Chuẩn

môi
trường
Tạo
các
máy
ảo:

Windows
2008
Serve
Standard
Edition,
Stand-alone
serve

Tên
máy
Sxx,
với
xx

số
thứ
tự
máy

Workgroup

SAMPLExx

NIC:

Host-only(VMNet1)

IP:
192.168.xx.1
/24
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Bài tập môn Quản trị mạng của trường ĐH Mở Tp.HCM, bao gồm các bài tập quản lý và vận hành hệ thống mạng server-client trên hệ điều hành Windows Server 2008, triển khai một số dịch vụ như FTP, WebSite, DNS, ...

771249.pdf
Kích thước: 2.2 mb
Lần tải: 0 lần
Download