bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 700 | Lần tải 54
  • Download images Bài tập môn Nhập môn Mạng máy tính
  • Download images Bài tập môn Nhập môn Mạng máy tính
  • Download images Bài tập môn Nhập môn Mạng máy tính
  • Download images Bài tập môn Nhập môn Mạng máy tính
  • Download images Bài tập môn Nhập môn Mạng máy tính

NHẬP
MÔN
MẠNG
MÁY
TÍNH
BÀI
THỰC
HÀNH
1
1
Nội
dung
ài
thực
hành
1
1.
Chuẩn

môi
trường
2.
Tạo
local
users
3.
Thiết
lập
mạng
ngang
hàng
2
1.
Chuẩn

môi
trường
Tạo
các
máy
ảo
với
HDH:

Windows
2003
Serve
Standard
Edition,
Stand-alone
serve
(cài
đặt)

Tên
máy
W2K3xx,
với
xx

số
thứ
tự
máy

Workgroup

MMTxx

Dùng
NIC
VMNet1

Administrato
không

password

JB88F-WT2Q3-DPXTT-Y8GHG-7YYQY
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Bài tập môn Nhập môn Mạng máy tính của trường ĐH Mở TP.HCM, gồm các bài tập về thiết lập địa chỉ IP; cài đặt dịch vụ DNS, FTP, Mail Server, WebSite; sử dụng các thiết bị mạng; ...

770969.pdf
Kích thước: 1.33 mb
Lần tải: 0 lần
Download