bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:39 PM | Lần xem 2074 | Lần tải 475
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:39 PM


<p style="text-align: justify;"><strong>B&agrave;i tập luyện nghe Tiếng Anh lớp 6 gồm file nghe v&agrave; b&agrave;i tập l&agrave; t&agrave; liệu &ocirc;n tập Tiếng Anh d&agrave;nh cho học sinh lớp 6, hoặc c&oacute; thể l&agrave; t&agrave;i liệu giảng dạy hữu &iacute;ch d&agrave;nh cho qu&yacute; thầy c&ocirc;. Mời c&aacute;c bạn tham khảo.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;">B&agrave;i tập luyện nghe Tiếng Anh lớp 6</h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cambridge English Movers 6</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Test 1 Part 1.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img title="B&agrave;i tập luyện nghe Tiếng Anh lớp 6" src="http://i.vietnamdoc.net/data/image/2015/05/09/bai-tap-luyen-nghe-tieng-anh-lop-61.jpg" alt="N&acirc;ng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh" width="500" height="399" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img title="B&agrave;i tập luyện nghe Tiếng Anh lớp 6" src="http://i.vndoc.com/data/image/2015/05/09/bai-tap-luyen-nghe-tieng-anh-lop-62.jpg" alt="N&acirc;ng cao kỹ năng Tiếng Anh" width="500" height="393" /></p>
<p><strong>Part 2.&nbsp; Listen and write. There is an example.</strong></p>
<p>Day: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.Saturday&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />Place: The&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;&hellip;Caf&eacute;<br />Number of children: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />Where they sat: Table...&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />Food: Cake,&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;and ice cream.<br />Drinks: Lemonade and&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;....juice</p>
<p><img title="B&agrave;i tập luyện nghe Tiếng Anh lớp 6" src="http://i.vietnamdoc.net/data/image/2015/05/09/bai-tap-luyen-nghe-tieng-anh-lop-63.jpg" alt="N&acirc;ng cao kỹ năng Tiếng Anh" width="500" height="390" /></p>
.rar bai-tap-luyen-nghe-tieng- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.rar bai-tap-luyen-nghe-tieng- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download