bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 370 | Lần tải 9
  • Download images Bài tập lớn C
  • Download images Bài tập lớn C
  • Download images Bài tập lớn C
  • Download images Bài tập lớn C
  • Download images Bài tập lớn C
Bài tập tổng hợp LTHĐT & C++
GV: ThS. Phan Thượng Cang
BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP
LTHĐT & C++
ĐỐI TƯỢNG : Lớp Tin Học K31
I.
ĐẶT VẤN ĐỀ:
Một nhà máy gạch cần quản lý kho thành phẩm. Mỗi sản phẩm người quản lý phải xác
định cho nó một mã số, tên sản phẩm và đơn vị tính.
Trước khi sản phẩm được nhập về, thủ kho sẽ nhận được phiếu nhập kho mà trên
phiếu có ghi rõ mã số phiếu, ngày lập phiếu, các sản phẩm nhập về với số lượng và
đơn giá tương ứng, tổng số tiền trên mỗi phiếu và tên người lập phiếu. Dựa trên phiếu
nhập kho, thủ kho phải kiểm tra số lượng, chất lượng các sản phẩm, căn cứ vào sơ đồ
kho để xác định vị trí kho trống và hướng dẫn nhân viên chuyển hàng vào kho đến
đúng vị trí qui định. Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra và hàng đã được nhập kho, thủ
kho sẽ lập một phiếu biên nhận mà trên đó có ghi rõ mã biên nhận, các sản phẩm cùng
với số lượng và đơn giá, ngày nhập kho và ký nhận lên phiếu biên nhận. Trong trường
hợp những sản phẩm không đủ chất lượng thì thủ kho sẽ chuyển sang một kho tạm
thời và không ghi nó vào phiếu biên nhận để chờ xử lý sau.
Một công việc cũng tương tự
khi có nhu cầu xuất kho, thủ kho nhận được phiếu xuất
kho mà trên phiếu có ghi rõ mã số phiếu, ngày lập phiếu, các sản phẩm nhập về với số
lượng và đơn giá tương ứng, tổng số tiền trên mỗi phiếu và tên người lập phiếu. Căn
cứ vào phiếu xuất, thủ kho sẽ tiến hành lựa chọn các sản phẩm theo qui tắc nhập trước
xuất trước để đáp ứng các yêu cầu phiếu xuất và thông báo cho nhân viên chuyển hàng
thực hiện công việc xuất kho. Sau khi hoàn tất việc xuất hàng, thủ kho sẽ lập một
phiếu biên nhận mà trên đó có ghi rõ mã biên nhận, các sản phẩm cùng với số lượng
và đơn giá, ngày xuất kho và ký nhận lên phiếu biên nhận.
Tất cả các hoạt động trên sẽ được thủ kho ghi nhận lại vào sổ nhật ký để theo dõi sau
này. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, thủ kho phải báo cáo đến phòng kế toán và phòng
kế hoạch số lượng nhập xuất và hàng tồn để có kế hoạch sản xuất sắp tới.
Theo yêu cầu từ thủ kho thì cần có chương trình máy tính phải đáp ứng các yêu cầu
sau:

Cho phép lưu thông tin các sản phẩm

Cho phép quản lý số lượng và đơn giá các thành phẩm trong kho

Cho phép theo dõi các hoạt động nhập xuất

Lưu thông tin các phiếu xuất, phiếu nhập và biên nhận

Các báo biểu và thống kê hàng nhập, xuất và tồn kho


Trang 1
Bài tập tổng hợp LTHĐT & C++
GV: ThS. Phan Thượng Cang
II. BÀI TOÁN ĐẶT RA :
Từ nhu cầu thực tế trên, trong phạm vi đề tài với quỹ thời gian gian không nhiều một
nhóm sinh viên đã tiến hành thiết kế hệ thống trên theo mô hình lập trình hướng đối
tượng với các thực thể trong hệ thống như sau:
SANPHAM
CHITIETXNHAP
-
MASP
: std::string
CHITIETBNHAN
-
-
SLUONGXN
DGIAXN
: int
: long
0..*
1..1
-
-
TENSP
DVITINH
: std::string
: std::string
1..1
0..*
-
-
SLUONGBN
DGIABN
: int
: long
1..*
1..*
1..1
1..1
PHIEUXNHAP
PHIEUBNHAN
-
-
MAXN
NDUNGXN
: std::string
: std::string
1..*
-
-
MABN
NDUNGBN
: std::string
: std::string
-
-
NGAYXN
LOAIXN
: std::string
: std::string
1..1
Co bien nhan
-
NGAYBN
: std::string
0..*
0..*
1..1
Ky Phieu XNHAP
1..1
Ky BNhan
NHANSU
-
MANS
: std::string
-
HOTEN
: std::string
-
PHAI
: std::string
-
TEL
: std::string
Trang 2
Bài tập tổng hợp LTHĐT & C++
GV: ThS. Phan Thượng Cang
Trong đó :
1.
Các thực thể trong hệ thống :
NHANSU
Tên thuộc tính
Kiểu thuộc tính
Ý nghĩa
MANS
char[4]
Mã số nhân sự
HOTEN
char[30]
Họ và tên
PHAI
cha
Giới tính (Y/N)
TEL
char[10]
Điện thoại
PHIEUXNHAP
Tên thuộc tính
Kiểu thuộc tính
Ý nghĩa
MAXN
char[6]
Mã phiếu xuất nhập
NDUNGXN
char[30]
Nội dung xuất nhập
NGAYXN
char[10]
Ngày ghi phiếu xuất
nhập
LOAIXN
cha
Loại phiếu xuất (Y),
Loại phiếu nhập (N)
PHIEUBNHAN
Tên thuộc tính
Kiểu thuộc tính
Ý nghĩa
MABN
char[6]
Mã phiếu biên nhận
NDUNGBN
char[30]
Nội dung biên nhận
NGAYBN
char[10]
Ngày ghi phiếu biên
nhận
SANPHAM
Tên thuộc tính
Kiểu thuộc tính
Ý nghĩa
MASP
char[6]
Mã sản phẩm
TENSP
char[30]
Tên sản phẩm
DVITINH
char[30]
Đơn vị tính
CHITIETXNHAP
Tên thuộc tính
Kiểu thuộc tính
Ý nghĩa
SLUONGXN
int
Số lượng xuất/nhập
DGIAXN
long
Đơn giá (tính theo VNĐ)
CHITIETBNHAN
Tên thuộc tính
Kiểu thuộc tính
Ý nghĩa
SLUONGBN
int
Số lượng biên nhận
DGIABN
long
Đơn giá (tính theo VNĐ)
Trang 3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Một nhà máy gạch cần quản lý kho thành phẩm. Mỗi sản phẩm người quản lý phải xác định cho nó một mã số, tên sản phẩm và đơn vị tính Trước khi sản phẩm được nhập về, thủ kho sẽ nhận được phiếu nhập kho mà trên phiếu có ghi rõ mã phiếu, ngày lập phiếu, các sản phẩm nhập vế với số lượng và đơn giá tương ứng, tổng số tiền trên mỗi phiếu và tên ngưới lập phiếu....

770202.pdf
Kích thước: 199.08 kb
Lần tải: 0 lần
Download