bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 998 | Lần tải 188
  • Download images Bài tập Lập trình Web với ASP.Net
  • Download images Bài tập Lập trình Web với ASP.Net
  • Download images Bài tập Lập trình Web với ASP.Net
  • Download images Bài tập Lập trình Web với ASP.Net
  • Download images Bài tập Lập trình Web với ASP.Net

TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM
227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 –
Email: ttth@hcmuns.edu.vn
BÀI
TẬP
CHƯƠNG TRÌNH
THUẬT VIÊN
KỸ
NGÀNH
LẬP
TRÌNH
Học
phần
4
LẬP
TRÌNH
WEB
2
Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_BT_LTW2
Phieân baûn 2.0 – Thaùng 04/2009
Bài tập
BÀI
1:
TỔNG QUAN VỀ
ASP.NET
1.1.
Tạo mới một project
-
Tạo mới một project có dạng sau:
Lưu ý: chọn Location là File System
-
Làm quen với các thành phần giao diện trên màn hình VS.Net
1.2.
Tạo trang Chao.aspx
-
Thực hành thao tác tạo mới một trang web đơn giản (lưu trong thư mục Bai1)
-
Thi hành trang web, xem kết quả và trở về màn hình thiết kế
Học phần 4 – Lập trình Web 2
Trang 1/61
Bài tập
BÀI
2:
SERVER
CONTROLS
2.1.
Tạo trang Hồ sơ đăng ký
Hình 1: Trước khi nhấn nút Đăng ký
Hình 2: Sau khi nhấn nút Đăng ký
Ý nghĩa:
Trang web dành cho khách hàng đăng ký hồ sơ
Yêu cầu thiết kế:
Stt
Đối tượng
Yêu cầu
1
Nội dung
trang we
Sử dụng điều khiển Input(Text, Radio, Button), Textarea và Div
Chuyển các điều khiển này lên HTML Server control
Yêu cầu xử lý:
Stt
Đối tượng
Yêu cầu
1
Nút Đăng ký
Khi chọn, xuất hồ sơ khách hàng ra màn hình và có định dạng (xem hình 2)
Học phần 4 – Lập trình Web 2
Trang 2/61
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM

Trọn bộ bài tập từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn đang học lập trình Web với ASP.Net
767766.pdf
Kích thước: 2.84 mb
Lần tải: 0 lần
Download