bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 1132 | Lần tải 182
  • Download images Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản
  • Download images Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản
  • Download images Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản
  • Download images Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản
  • Download images Bài tập lập trình hướng đối tượng C cơ bản

Bài tập lập trình hướng đối tượng C++
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN
BÀI
TẬP
LẬP
TRÌNH
HƯỚNG
ĐỐI
TƯỢNG
C++

BẢN
THỰC HIỆN: TRẦN XUÂN THỨC
CN: Trần Xuân Thức
- 1-
tranxuanthuc.pci@gmail.com
Bài tập lập trình hướng đối tượng C++
I. DẠNG BÀI TẬP MÔ TẢ BẰNG LỜI.
Toàn bộ các lớp, các mối quan hệ giữa các lớp được đề bài mô tả bằng lời
một cách chi tiết. Dạng này dễ dàng xác định được các lớp của bài và mối quan hệ
giữa chúng, các thuộc tính và phương thức trong mỗi lớp. Do vậy ta dễ dàng vẽ một
sơ đồ cho mỗi bài (nếu cần).
Sau đây là một số bài tập ví dụ:
Bài 1.1: Xây dựng lớp Person gồm các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Quê quán. Sau
đó, xây dựng lớp dẫn xuất “Kỹ sư” ngoài các thông tin của lớp Person, lớp kỹ sư còn
có các thông tin về: Ngành học, Năm tốt nghiệp (int) và các phương thức:
Phương thức nhập: nhập các thông tin của kỹ sư.
Phương thức xuất: xuất các thông tin lên màn hình.
Xây dựng chương trình chính nhập vào một danh sách các kỹ sư. In danh sách
của các kỹ sư lên màn hình và thông tin của các kỹ sư tốt nghiệp gần đây nhất (năm tốt
nghiệp lớn nhất).
#include
#include
#include
#include
class Person
{
public:
char HT[30];
char NS[30];
char Q[30];
};
class Kysu:public Person
{
public:
char NH[30];
int NTN;
void nhap();
void xuat();
};
void Kysu::nhap()
{
cout
cout
cout
cout
cout>NTN;
}
void Kysu::xuat()
CN: Trần Xuân Thức
- 2-
tranxuanthuc.pci@gmail.com
Bài tập lập trình hướng đối tượng C++
{
cout
cout
cout
cout
cout
}
void main()
{
int i,n;
Kysu a[100];
cout>n;
for(i=0;i
{
cout
a[i].nhap();
}
cout
for(i=0;i
a[i].xuat();
int Max=a[0].NTN;
for(i=0;i
if(a[i].NTN>Max)
Max=a[i].NTN;
cout
for(i=0;i
if(a[i].NTN==Max)
a[i].xuat();
getch();
}
Bài 1.2. Xây dựng lớp Máy in gồm các thông tin: Trọng lượng máy, năm sản xuất,
hãng sản xuất. Sau đó, xây dựng lớp dẫn xuất: Máy in kim, ngoài các thuộc tính của
máy in ra còn có thêm thuộc tính : số kim (int), tốc độ in (trang/ phút - int). Xây dựng
lớp Máy in Laser ngoài các thuộc tính của máy in còn có thêm các thuộc tính: Độ phân
giải (int), tốc độ in (int). Hai lớp dẫn xuất này có các phương thức: Nhập: nhập các
thông tin của máy in, Xuất: xuất các thông tin của máy in ra màn hình.
Xây dựng chương trình chính nhập vào thông tin của n máy in kim và m máy
in Laser. Xuất các thông tin đó lên màn hình.
#include
#include
#include
#include
class Mayin
{
public:
CN: Trần Xuân Thức
- 3-
tranxuanthuc.pci@gmail.com
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Toàn bộ các lớp, các mối quan hệ giữa các lớp được đề bài mô tả bằng lời một cách chi tiết. Dạng này dễ dàng xác định được các lớp của bài và mối quan hệ giữa chúng, các thuộc tính và phương thức trong mỗi lớp. Do vậy ta dễ dàng vẽ một sơ đồcho mỗi bài (nếu cần).


.pdf 770477.pdf
Kích thước: 1.26 mb
Lần tải: 0 lần
Download